ประกาศแต่งตั้ง "ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์" เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้ง "ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์" เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ

ประกาศแต่งตั้ง "ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์" เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) อนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ รวม ๖ คน ซึ่งในจำนวนนี้มีนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิรวมอยู่ด้วย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป และได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิรายดังกล่าวข้างต้นได้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบมาตรา ๑๔ (๓) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ อนุมัติแต่งตั้ง นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ

 

ประกาศแต่งตั้ง "ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์" เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

โดยผู้ได้รับแต่งตั้งแทนนี้อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน นายกรัฐมนตรี

 

ประกาศแต่งตั้ง "ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์" เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thainewsonline