"หมอธีระ"เปิดข้อมูล Long COVID 3 อาการดังกล่าว ที่คนเป็นบ่อยที่สุด

"หมอธีระ" รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยข้อมูลเรื่อง Long COVID พร้อม 3 อาการ ผิดปกติที่พบบ่อย

"หมอธีระ" รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ ระบุว่า

...อัพเดต Long COVID ในเด็ก

Dumont R และคณะ จากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ได้เผยแพร่ผลการวิจัยใน medRxiv เมื่อวานนี้ 24 สิงหาคม 2565

โดยศึกษาความชุกของ Long COVID ในเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 เปรียบเทียบกับคนที่ไม่ติดเชื้อ

\"หมอธีระ\"เปิดข้อมูล Long COVID 3 อาการดังกล่าว ที่คนเป็นบ่อยที่สุด

สาระสำคัญที่พบคือ เด็กที่ติดเชื้อโรคโควิด-19 มีปัญหา Long COVID ที่ทำให้เกิดอาการผิดปกติต่างๆ ราว 9.1% (ช่วงความเชื่อมั่นตั้งแต่ 6.7%-11.8%)

ทั้งนี้เด็กวัยรุ่น 12-17 ปี จะพบว่าประสบปัญหา Long COVID มากกว่าเด็กเล็ก

อาการผิดปกติที่พบบ่อยได้แก่ ปัญหาด้านการดมกลิ่น การไม่มีสมาธิ และอาการปวดท้อง

ผลการศึกษานี้สะท้อนให้ผู้ปกครองและคุณครูเห็นถึงความสำคัญในการดูแลเด็ก ให้ความรู้ ฝึกทักษะในการป้องกันตัวไม่ให้ติดเชื้อ ปรับสภาพแวดล้อมให้มีการถ่ายเทอากาศที่ดี

หากเด็กๆ เคยติดเชื้อมาก่อน ผู้ปกครองก็ควรสังเกต ประเมินสุขภาพของเด็กทั้งด้านกาย อารมณ์ สมาธิ ฯลฯ ถ้าพบสิ่งผิดปกติ จะได้ปรึกษาแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัย และให้การดูแลรักษาอย่างเหมาะสมและทันท่วงที

...สถานการณ์ไทยเรานั้น การที่จะประคับประคองให้เรามีสวัสดิภาพและความปลอดภัยในชีวิต จำเป็นต้องมีความใส่ใจด้านสุขภาพ หรือ Health consciousness

สภาพแวดล้อมในสังคมระหว่างที่ใช้ชีวิตประจำวันนั้นมีความเสี่ยงมากกว่าในอดีต การป้องกันตัวอย่างสม่ำเสมอจะช่วยลดความเสี่ยงลงไปได้มาก

ไม่ว่าจะทำงาน พบปะ ศึกษาเล่าเรียน และอื่นๆ พยายามเว้นระยะจากกันไว้บ้าง ใส่หน้ากากอย่างถูกต้อง และพกสเปรย์แอลกอฮอล์ไว้ล้างมือหลังหยิบจับสิ่งของสาธารณะ

ใครที่มีอาการไม่สบาย ควรแจ้งให้คนใกล้ชิดทราบ เลี่ยงการพบปะกับผู้อื่นไปก่อน ก็จะเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมด้วย

โควิด-19 ไม่ใช่หวัดธรรมดา ไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่

ติดแล้ว ป่วยรุนแรงได้ ตายได้ แม้ฉีดวัคซีนมาแล้วหรือเคยติดเชื้อมาก่อนแล้วก็ตาม การป้องกันตัวอย่างสม่ำเสมอเป็นเรื่องสำคัญ

ปัญหาอาการผิดปกติระยะยาวอย่าง Long COVID เป็นเรื่องที่ควรตระหนักไว้เสมอ เพราะจะบั่นทอนคุณภาพชีวิต สมรรถนะการใช้ชีวิตและการทำงาน รวมถึงเป็นภาระค่าใช้จ่ายทั้งต่อตัวผู้ป่วยเอง ครอบครัว และประเทศ

\"หมอธีระ\"เปิดข้อมูล Long COVID 3 อาการดังกล่าว ที่คนเป็นบ่อยที่สุด

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ thainewsonline