ประกาศราชกิจจาฯ กำหนดจำนวนคนต่างด้าวที่จะมีถิ่นที่อยู่ในไทย ปี 2565

เว็บไซต์ประกาศราชกิจจาฯ กำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรประจำปี พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ประกาศราชกิจจาฯ กำหนดจำนวนคนต่างด้าวที่จะมีถิ่นที่อยู่ในไทย ปี 2565 ตามประกาศ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรประจำปี พ.ศ. 2565 โดยที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีเห็นควรกำหนดให้คนต่างด้าวทั้งที่มีสัญชาติและไร้สัญชาติ เข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. 2565 ได้ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 87/2557 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติม ผู้รักษาการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตำรวจ ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 และมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี จึงประกาศกำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. 2565 ไว้ ดังต่อไปนี้

ประกาศราชกิจจาฯ กำหนดจำนวนคนต่างด้าวที่จะมีถิ่นที่อยู่ในไทย ปี 2565

 

ข้อ 1 คนต่างด้าวที่มีสัญชาติของแต่ละประเทศซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. 2565 มีจำนวนประเทศละไม่เกินหนึ่งร้อยคนบรรดาอาณานิคมของประเทศหนึ่งรวมกันหรือแต่ละอาณาจักรซึ่งมีการปกครองของตนเอง ให้ถือเป็นประเทศหนึ่ง

ข้อ 2 คนต่างด้าวไร้สัญชาติซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. 2565 มีจำนวนไม่เกินห้าสิบคน

ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 

ประกาศราชกิจจาฯ กำหนดจำนวนคนต่างด้าวที่จะมีถิ่นที่อยู่ในไทย ปี 2565

 

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thainewsonline