กสทช. ยื่นคำขู่ กกท. ยึดเงินสนับสนุน 600 ล้านคืน

เอาแล้วไง! ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดบอลโลกวุ่นไม่จบ ล่าสุด กสทช. ส่งสารเตือน ยื่นคำขู่ กกท. ยึดเงินสนับสนุน 600 ล้านบาท คืน

กสทช. ยื่นคำขู่ กกท. ยึดเงินสนับสนุน 600 ล้านคืน กลายเป็นประเด็นร้อนก่อนบอลโลกจะเริ่มกระทั่งถึงปัจจุบันแล้ว สำหรับกรณี ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดบอลโลก2022 ซึ่งล่าสุดมีรายงานเพิ่มเติมอีกว่า ในการประชุมอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ เมื่อวันที่ 29 พ.ย.2565 ที่ผ่านมามีมติเห็นชอบให้สำนักงาน กสทช.มีหนังสือแจ้งการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ดำเนินการแก้ไข และปฏิบัติให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ และเงื่อนไข (ข้อ 2.2 ข้อ2.4-2.5และข้อ 2.10) ของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2022 (รอบสุดท้าย)

 

กสทช. ยื่นคำขู่ กทท. ยึดเงินสนับสนุน 600 ล้านคืน

ที่กำหนดให้ กกท.บริหารจัดการสิทธิ์ให้ผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ที่อยู่ในการกำกับดูแลของ กสทช. และสำนักงาน กสทช.สามารถถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก กาตาร์ 2022 (World Cup Qatar 2022) ได้ตามประกาศ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ได้รับบริการเป็นการทั่วไป (Must Carry) โดยทันทีนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือจาก สำนักงาน กสทช.


และหาก กกท.ไม่ดำเนินการแก้ไข หรือไม่สามารถปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กำหนดในข้อ 2.2 ให้มีผลเป็นยกเลิกสัญญาตามมาตรา 391 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นับตั้งแต่วันที่ กกท.ได้รับหนังสือแจ้งยกเลิกการสนับสนุนตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2022 รอบสุดท้าย (World Cup Final)

กสทช. ยื่นคำขู่ กทท. ยึดเงินสนับสนุน 600 ล้านคืน

 


โดย กกท.มีหน้าที่ชำระเงินสนับสนุนที่ได้รับไว้ทั้งหมดคืน สำนักงาน กสทช.ภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ พร้อมดอกเบี้ยผิดนัด ในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี (หากมี) และสำนักงาน กสทช.ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันเป็นผลมาจากการไม่ปฏิบัติตามบันทึกความตกลงของ กกท.ที่เกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป

ก่อนหน้านี้ สำนักงาน กสทช.มีหนังสือด่วนที่สุดแจ้งให้ กกท.ปฏิบัติตามบันทึกความตกลงฯและขอให้ กกท.เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ และนำส่งข้อมูลรายละเอียดสัญญาหรือข้อตกลงระหว่าง กกท. และฟีฟ่า รวมถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเจรจาสัญญา และการทำข้อตกลงเงื่อนไขการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟตุบอลโลก2022 ที่ กกท.ทำกับเอกชนรายอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้สำนักงาน กสทช.ในทันทีที่ได้รับหนังสือดังกล่าว

กสทช. ยื่นคำขู่ กทท. ยึดเงินสนับสนุน 600 ล้านคืน


หลังจากนั้นไม่นาน ที่ประชุม กสทช. เห็นชอบให้สนับสนุนงบประมาณแก่การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายจากกองทุนวิจัยและการพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ตามผผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย และพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ โดยที่ประชุมเสียงข้างมาก มีมติเห็นชอบให้การสนับสนุนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงให้กับ กกท.ภายใต้กรอบวงเงินไม่เกิน 600 ล้านบาท (รวมภาษีและอากรอื่นใด)

กสทช. ยื่นคำขู่ กทท. ยึดเงินสนับสนุน 600 ล้านคืน

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thainewsonline