ประกาศถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชฯ 2 นายทหาร ทำผิด หลบหนี ประพฤติชั่วร้ายแรง

ประกาศราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯอนุญาตให้ ถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชฯ 2 นายทหาร ทำผิด หลบหนี ประพฤติชั่วร้ายแรง

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 2 ราย ออกจากยศทหาร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พ.ศ. 2479 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2501 ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดำรงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ. 2507 ข้อ 2 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่นายทหารสัญญาบัตรทั้ง 2 ราย ได้รับพระราชทานทุกชั้นตราตามข้อ 6 และข้อ 7 (4) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2548 ดังนี้
 

ประกาศถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชฯ 2 นายทหาร ทำผิด หลบหนี ประพฤติชั่วร้ายแรง

 

1. ร้อยเอก กฤศ คงอ่อนสาร หรือศราวุธ อ่อนสาร สังกัดกองทัพบก ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เนื่องจากกระทำผิดฐานต้องหาในคดีอาญาแล้วหลบหนีไป และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรมาลา


 

2. เรือเอก เกียรติกร มั่งคั่ง สังกัดกองทัพเรือ ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2565 เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรมาลา

ทั้งนี้ นายทหารสัญญาบัตรทั้ง 2 รายดังกล่าว เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว

 

ประกาศถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชฯ 2 นายทหาร ทำผิด หลบหนี ประพฤติชั่วร้ายแรง

 

ที่มา ราชกิจจานุเบกษา

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thainewsonline