สั่งเพิกถอนทะเบียน"ยาขมิ้นชันแคปซูล"ยี่ห้อดัง ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

"อย."สั่งฟันยาขมิ้นชันแคปซูลยี่ห้อดัง เพิกถอนทะเบียนตํารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ปลอมแปลงเอกสาร ไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค


   เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาล่าสุด เผยแพร่คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ 668/2565 เรื่อง การเพิกถอนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร จำนวน 1 ทะเบียน เนื่องจากตรวจสอบพบว่ารายงานผลการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ ที่ใช้เป็นเอกสารหลักฐานในการยื่นพร้อมคำขอขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร (แบบ ทบ.๑) 

   ของยาขมิ้นชันแคปซูล ตราสมุนไพรคุณสัมฤทธิ์ เลขทะเบียน G 713/63 ผู้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตํารับ คือ นายธนัท เชี่ยวชาญอักษร เป็นการปลอมแปลงเอกสาร จึงเป็นเหตุให้ ไม่มีเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยตามรายการที่กำหนดไว้ในมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562

สั่งเพิกถอนทะเบียน\"ยาขมิ้นชันแคปซูล\"ยี่ห้อดัง ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค


อาศัยอํานาจตามมาตรา 43 (3) แห่งพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในการประชุมครั้งที่ 7/2565 วันที่ 26 ธันวาคม 2565 มีคําสั่งเพิกถอนใบสําคัญการขึ้นทะเบียน ตํารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร เลขทะเบียน G 713/63 ยาขมิ้นชันแคปซูล ตราสมุนไพรคุณสัมฤทธิ์ ผู้รับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับ คือ นายธนัท เชี่ยวชาญอักษร ด้วยเหตุผลิตภัณฑ์สมุนไพรนั้น ไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค

สั่งเพิกถอนทะเบียน\"ยาขมิ้นชันแคปซูล\"ยี่ห้อดัง ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
 

ผู้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตํารับ คือ นายธนัท เชี่ยวชาญอักษร เป็นการปลอมแปลงเอกสาร จึงเป็นเหตุให้ไม่มีเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย ตามรายการที่กำหนดไว้ในมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562

สั่งเพิกถอนทะเบียน\"ยาขมิ้นชันแคปซูล\"ยี่ห้อดัง ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

อาศัยอํานาจตามมาตรา 43 (3) แห่งพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในการประชุมครั้งที่ 7/2565 วันที่ 26 ธันวาคม 2565 มีคําสั่งเพิกถอนใบสําคัญการขึ้นทะเบียน ตํารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร เลขทะเบียน G 713/63 ยาขมิ้นชันแคปซูล ตราสมุนไพรคุณสัมฤทธิ์ ผู้รับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับ คือ นายธนัท เชี่ยวชาญอักษร ด้วยเหตุผลิตภัณฑ์สมุนไพรนั้น ไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค

 

   อนึ่ง หากผู้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตํารับไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนี้ อาจใช้สิทธิยื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้ โดยให้ทําคําฟ้องเป็นหนังสือไปยื่นต่อศาลปกครองโดยตรงหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาลปกครองภายในเก้าสิบวัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนี้ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2565 ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 256 ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

ที่มา ราชกิจจานุเบกษา

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ thainews