ประกาศราชกิจจาฯ ห้ามจนท.รัฐให้หรือรับของขวัญฉบับใหม่ บังคับใช้แล้ว

ประกาศราชกิจจาฯ ห้ามจนท.รัฐให้หรือรับของขวัญฉบับใหม่ แม้จากเจ้าหน้าที่รัฐด้วยกันก็ไม่ได้ โดยมีผลบังคับใช้แล้ว

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ.2565 ใหม่ มอบอำนาจให้ปลัดสำนักนายกฯ มีอำนาจในการตีความและวินิจฉัยปัญหา มีผลบังคับใช้ทันที ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2566 นี้เป็นต้นไป ความดังนี้
 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ.2565 ลงนามโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นากยรัฐมนตรี

 

ประกาศราชกิจจาฯ ห้ามจนท.รัฐให้หรือรับของขวัญฉบับใหม่ บังคับใช้แล้ว

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐให้สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกฎหมายประกอบรัฐธรรนูญว่าด้วยการป้องกันและปราปบรามการทุจริตตลอดจนสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน

จึงสมควรกำหนดระเบียบดังกล่าวเสียใหม่ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้น รวมถึงการไม่กระทำการใดๆอันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อให้ระบบราชการไทยและหน่วยงานอื่นของรัฐโปร่งใสไร้ผลประโยชน์ และเพื่อเสริมมาตรการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

โดย ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป(มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2566 เป็นต้นไป)

สำหรับสาระสำคัญของระเบียบใหม่นี้ ระบุว่า ห้ามให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวหรือเจ้าหน้าที่รัฐด้วยกันมิได้ เว้นแต่เป็นการให้ตามประเพณีนิยมซึ่งมีราคาหรือมูลค่าไม่เกินสามพันบาท

และหากมีการพบในภายหลังว่ามีการรับของขวัญโดยฝ่าฝืนระเบียบ จะต้องบันทึกรายงานรายละเอียดข้อเท็จจริงแก่ผู้บังคับบัญชาภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้ทราบ (ตามบันทึกท้ายข่าว)

และในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่รัฐจงใจปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ของขวัญหรือรับของขวัญโดยฝ่าฝืนระเบียบนี้ ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัยหรือไม่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และให้ดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป

โดยให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจในการตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

 

ประกาศราชกิจจาฯ ห้ามจนท.รัฐให้หรือรับของขวัญฉบับใหม่ บังคับใช้แล้ว

 

ประกาศราชกิจจาฯ ห้ามจนท.รัฐให้หรือรับของขวัญฉบับใหม่ บังคับใช้แล้ว

 

ประกาศราชกิจจาฯ ห้ามจนท.รัฐให้หรือรับของขวัญฉบับใหม่ บังคับใช้แล้ว

 

ประกาศราชกิจจาฯ ห้ามจนท.รัฐให้หรือรับของขวัญฉบับใหม่ บังคับใช้แล้ว

 

ประกาศราชกิจจาฯ ห้ามจนท.รัฐให้หรือรับของขวัญฉบับใหม่ บังคับใช้แล้ว

 

ประกาศราชกิจจาฯ ห้ามจนท.รัฐให้หรือรับของขวัญฉบับใหม่ บังคับใช้แล้ว
 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thainewsonline