"ป๋าเทพ" โพสต์ล่าสุด หากคนไทยทุกคนมีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

ป๋าเทพโพธิ์งาม โพสต์ข้อความผ่านเพจ ขนมเปี๊ยะขั้นเทพ ระบุ หากคนไทยทุกคนมีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

เพจเฟซบุ๊ก ขนมเปี๊ยะขั้นเทพ โดย ป๋าเทพโพธิ์งาม ได้ออกมาโพสต์ข้อความล่าสุด ระบุ 

หากคนไทยทุกคนมีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนและดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของความดีงาม มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันในสังคม

บ้านเมืองก็จะร่มเย็นเป็นสุขเพราะชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์นั้นเป็นเสาหลัก เป็นที่ยึดเหนี่ยวของปวงชนชาวไทยให้มีกำลังใจในการใช้ชีวิต อุทิศความสุขส่วนตนเพื่อส่วนรวม

และควรมีสติไตร่ตรองมีสติรู้เท่าทันสิ่งต่างๆอยู่เสมอ ป้องกันและระวังภัยที่จะเกิดขึ้นกับประเทศชาติ ดูแลรักษาและรับเอาความเป็นชาติไทยสืบไว้ตลอดไป

#ป๋าเทพโพธิ์งาม #คนไทยใจรักชาติ #คนทำกิน #ขนมเปี๊ยะขั้นเทพ

ป๋าเทพ โพสต์ล่าสุด หากคนไทยทุกคนมีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์