ราชกิจจาฯ ประกาศพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บุคคลนามสกุลดัง "วงศ์สวัสดิ์"

ราชกิจจาฯ ประกาศศาลล้มละลายกลาง สั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บุคคลนามสกุลดัง "วงศ์สวัสดิ์" หลังถูกยื่นฟ้องล้มละลาย

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด คดีหมายเลขแดงที่ ล.3111/2566 กองบังคับคดีล้มละลาย 2 ศาลล้มละลายกลาง กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม โดยประกาศดังกล่าวระบุว่า

 

ราชกิจจาฯ ประกาศพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บุคคลนามสกุลดัง วงศ์สวัสดิ์

ด้วย ธนาคารออมสิน โจทก์ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้ลูกหนี้ล้มละลาย และศาลได้มีคําสั่งลงวันที่ 6 มิ.ย.2566 ให้พิทักษ์ทรัพย์ของ นางสาวชนนิกานต์ วงศ์สวัสดิ์ ลูกหนี้เด็ดขาด ตามพ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 แล้ว 


ดังนั้น นับแต่วันที่ศาลได้มีคําสั่ง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียว มีอํานาจจัดการเกี่ยวกับ กิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ ตามมาตรา 22 แห่งพ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 และบุคคลผู้เป็นหนี้ลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครอง มีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้ หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบ ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้ทราบคําสั่ง ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ตามมาตรา 24/1 แห่งพ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 ซึ่งผู้ใดมีหน้าที่ตามมาตรา 24/1 แล้วไม่ปฏิบัติตาม มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท ตามมาตรา 173/1 แห่งพ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483

อนึ่ง เจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชําระหนี้ในคดีนี้ จะเป็นโจทก์หรือไม่ก็ตาม ต้องยื่นคําขอรับชําระหนี้ต่อ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ฝ่ายคําคู่ความ สํานักงานเลขานุการกรม กรมบังคับคดี หรือ สํานักงานบังคับคดี ซึ่งลูกหนี้มีภูมิลําเนาอยู่ ภายในกําหนดเวลา 2 เดือน นับแต่วันที่โฆษณาคําสั่งนี้ และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กําหนดวันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 28 มิถุนายน 2566 ซึ่งตรวจได้จาก เว็บไซต์ของกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา (คลิกที่นี่)


ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566


กนกพร เลิศวรญาณ


เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

 

ราชกิจจาฯ ประกาศพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บุคคลนามสกุลดัง วงศ์สวัสดิ์