โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร พ.อ.หญิง ไปจนถึง ร.ท.หญิง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร 7 นาย ตั้งแต่ พันเอกหญิง ไปจนถึงร้อยโทหญิง

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร ความว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 7 นาย ดังนี้

 

1. พันโทหญิง คุณหญิงสังวาลย์ สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันเอกหญิง

2. พันโทหญิง คุณหญิงอรอนงค์ สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันเอกหญิง

3. พันโทหญิง คุณหญิงชยุตรา สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันเอกหญิง

4. ร้อยโทหญิง อรลักษณ์ อนุสนธิ์ เป็น ร้อยเอกหญิง

5. ร้อยโทหญิง กนกวรรณ ใจสูงเนิน เป็น ร้อยเอกหญิง

6. ร้อยตรีหญิง นัทธนันท์ อรรถกิจไพบูลย์ เป็น ร้อยโทหญิง

7. ร้อยตรีหญิง สุฑามาศ แก้วใส เป็น ร้อยโทหญิง

 

 

ทั้งนี้ ลำดับที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน พุทธศักราช 2566 ลำดับที่ 2 ถึงลำดับที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน พุทธศักราช 2566 และลำดับที่ 4 ถึงลำดับที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน พุทธศักราช 2566

ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร พ.อ.หญิง ไปจนถึง ร.ท.หญิง

 

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร พ.อ.หญิง ไปจนถึง ร.ท.หญิง