ราชกิจจาฯ สั่งเรียกคืนเครื่องราชฯ 2 ขรก.หญิง ผิดวินัย ประพฤติชั่วร้ายแรง

ประกาศราชกิจจานุกเบกษา สั่งเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2 อดีตข้าราชการหญิง ฐานผิดวินัย ประพฤติชั่วร้ายแรง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ราชกิจจาฯ สั่งเรียกคืนเครื่องราชฯ 2 ขรก.หญิง ผิดวินัย ประพฤติชั่วร้ายแรง

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จำนวน 2 รายได้รับพระราชทานทุกชั้นตรา ตามข้อ6 และข้อ7 (4) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2548 ดังนี้

1. นางสรรชนีย์ กลิ่นเอี่ยม ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ สังกัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ถูกลงโทษปลดออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เนื่องจากกระทำผิดวินัย ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือกทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา

2. นางกรรณิกา เอี้ยวสกุลรัตน์ ตำแหน่งวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ถูกลงโทษปลดออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เนื่องจากกระทำผิดวินัย ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทยทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทยและเหรียญจักรพรรดิมาลา

ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 2 ราย เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

วิษณุ เครืองาม

รองนายกรัฐมนตรี

 

ราชกิจจาฯ สั่งเรียกคืนเครื่องราชฯ 2 ขรก.หญิง ผิดวินัย ประพฤติชั่วร้ายแรง

 

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา