ราชกิจจาฯประกาศศาลล้มละลายกลาง สั่งฟื้นฟูกิจการบริษัทดัง

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศศาลล้มละลายกลาง สั่งฟื้นฟูกิจการบริษัทดัง บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ลูกหนี้

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผน บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ลูกหนี้ ในคดีหมายเลขแดงที่ ฟฟ1/2567 ศาลล้มละลายกลาง กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ กรมบังคับคดี

 

ราชกิจจาฯประกาศศาลล้มละลายกลาง สั่งฟื้นฟูกิจการบริษัทดัง

คำสั่งดังกล่าวระบุว่า ด้วยคดีเรื่องนี้ ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ 10  มกราคม 2567 ให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ลูกหนี้ และตั้ง บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ปจำกัด (มหาชน) ลูกหนี้ เป็นผู้ทำแผน นั้น

เพราะฉะนั้น นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งตั้งผู้ทำแผนเป็นต้นไป อำนาจหน้าที่ในการจัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ และบรรดาสิทธิตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นของลูกหนี้ เว้นแต่สิทธิที่จะได้รับเงินปันผลตกแก่ผู้ทำแผน ตามมาตรา 90/25 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483

อนึ่ง เจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการในคดีนี้ ต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยกรอกรายละเอียดคำขอรับชำระหนี้และแนบพยานหลักฐานประกอบคำขอรับชำระหนี้ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดทางเว็บไซค์กรมบังคับคดี http://reorg-service. led.go.th หรือ QR Code ท้ายประกาศนี้ หรือยื่นคำขอรับชำระหนี้ตามแบบพิมพ์ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดทางเว็บไซต์กรมบังคับคดี www.led.go.th

 

ราชกิจจาฯประกาศศาลล้มละลายกลาง สั่งฟื้นฟูกิจการบริษัทดัง