ราชกิจจาฯ ประกาศ "วันเวลาทำงาน-วันหยุดราชการ" ใหม่ ข้าราชการ กทม. เช็กด่วน

ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศกำหนดวันเวลาทำงาน วันหยุดราชการตามประเพณี และวันหยุดราชการประจำปีใหม่ ข้าราชการ กทม.

เมื่อวันที่ 10 ก.พ.2567 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ก.ก.เรื่อง กำหนดวันเวลาทำงาน วันหยุดราชการตามประเพณี และวันหยุดราชการประจำปีของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ลงนามโดย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 9 ม.ค. 2567 โดยเนื้อหาระบุว่า

 

ราชกิจจาฯ ประกาศ วันเวลาทำงาน-วันหยุดราชการ ใหม่ ข้าราชการ กทม. เช็กด่วน

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดวันเวลาทำงาน วันหยุดราชการตามประเพณี และวันหยุดราชการประจำปีของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร กทม. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2566 ให้ประกาศกำหนดวันเวลาทำงาน วันหยุดราชการตามประเพณี และวันหยุดราชการประจำปีของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ไว้ดังต่อไปนี้


ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร


ข้อ 3 วันเวลาทำงาน คือ วันเวลาทำงานปกติของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ได้แก่ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ วันหยุดราชการประจำสัปดาห์ คือ วันเสาร์และวันอาทิตย์ โดยมีเวลาทำงานตามช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 

  • เริ่มทำงานตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 15.30 น. หยุดกลางวัน 12.00-13.00 น.
  • เริ่มทำงานตั้งแต่เวลา 08.00 น.  ถึง 16.00 น. หยุดกลางวัน 12.00-13.00 น.
  • เริ่มทำงานตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. หยุดกลางวัน 12.00-13.00 น.
  • เริ่มทำงานตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.30 น. หยุดกลางวัน 12.30-13.30 น.

กรณีปฏิบัติงานลักษณะพิเศษ ที่ไม่อาจจะเข้าทำงานและเลิกงานตามช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งตามข้อ 1-4 ได้ ให้กำหนดวันเวลาทำงาน ได้แก่ วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ ตามช่วงเวลาที่หน่วยงานกำหนดให้ข้าราชการในสังกัดปฏิบัติงานเป็นผลัดหรือกะ หรือเป็นอย่างอื่นได้ โดยจะต้องมีเวลาทำงานไม่น้อยกว่าวันละ 8 ชั่วโมง โดยรวมเวลาหยุดพัก หรือสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง และมีวันหยุดราชการประจำสัปดาห์อย่างน้อย 2 วัน โดยให้หน่วยงานจัดทำคำสั่งเพื่อกำหนดวันเวลาทำงานให้ชัดเจน


ทั้งนี้ ให้หน่วยงานจัดช่วงเวลาการทำงานให้เหมาะสม เพื่อให้สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างสม่ำเสมอ และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน รวมทั้งให้มีการส่งเสริมให้มีการเหลื่อมเวลาทำงาน เพื่อลดความหนาแน่นของจราจร


ข้อ 4 ให้ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการ สภากรุงเทพมหานคร และหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการ กทม. มีอำนาจออกคำสั่ง กำหนดมาตรการในรายละเอียด เกี่ยวกับวันเวลาทำงานของข้าราชการ กทม. ให้เหมาะสมตามลักษณะงาน เหตุการณ์ และกรณีแวดล้อมอื่นๆ เป็นการเฉพาะในส่วนหน่วยงานของตนได้ตามความจำเป็น โดยมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และการให้บริการประชาชน


ข้อ 5 วันหยุดราชการตามประเพณี และวันหยุดราชการประจำปี ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมตรีกำหนด
 

ข้อ 6 ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน หรือมีเหตุพิเศษ และเพื่อประโยชน์แก่การบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อาจกำหนดให้ข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญในหน่วยงาน หรือส่วนราชการใด หรือที่ปฏิบัติงานประเภทใดของกรุงเทพมหานคร มีวันเวลาทำงาน หรือวันหยุด รวมทั้งการลาหยุดเป็นอย่างอื่นได้

 

ราชกิจจาฯ ประกาศ วันเวลาทำงาน-วันหยุดราชการ ใหม่ ข้าราชการ กทม. เช็กด่วน

 

ราชกิจจาฯ ประกาศ วันเวลาทำงาน-วันหยุดราชการ ใหม่ ข้าราชการ กทม. เช็กด่วน