ราชกิจจาฯประกาศ 99 อัยการต้องพ้นจากราชการ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ สำนักงานอัยการสูงสุด เรื่อง ข้าราชการอัยการพ้นจากราชการ จำนวนทั้งสิ้น 99 ราย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด เรื่อง ข้าราชการอัยการพ้นจากราชการ ระบุ เนื่องจากสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานอัยการสูงสุด มีข้าราชการอัยการต้องพ้นจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุสูงอายุ ตามความในมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 มาตรา 1 แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2502

 

ราชกิจจาฯประกาศ 99 อัยการต้องพ้นจากตำแหน่ง

ราชกิจจาฯประกาศ 99 อัยการต้องพ้นจากตำแหน่ง

 

มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชกร (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2551 จำนวน 99 ราย ดังนี้

1. นายชัยรัฐ ไชยโกมินทร์ อัยการอาวุโส สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
2. นายถวัลย์ สุวรรณคุณาภรณ์ อัยการอาวุโส สำนักงานวิชาการ
3. นายวิพล เทียนเสริมทรัพย์ อัยการอาวุโส สำนักงานคดีปกครองพิษณุโลก
4. นายสุภาพ พานิชวงศ์ อัยการอาวุโส สำนักงานอัยการจังหวัดสุพรรณบุรี
5. นายธีระ หงส์เจริญ อัยการอาวุโส สำนักงานคดีกิจการอัยการสูงสุด
6. นางสาวจรวย อุ่นเมตตาอารี อัยการอาวุโส สำนักงานคดีศาลสูงภาค 1

7. นายสุรศักดิ์ ปรานศิลป์ อัยการอาวุโส สำนักงานคดีศาลสูงภาค 2
8. นายฐกิจ จินตวินิจ อัยการอาวุโส สำนักงานคดีศาลสูงภาค 8
9. นายบุญส่ง ศิริพันธ์โนน อัยการอาวุโส สำนักงานวิชาการ
10. นางสาวพรดา รัตจินดา อัยการอาวุโส สำนักงานการยุติการดำเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 เป็นต้นไป โดยมีนายอำนาจ เจตน์เจริญรักษ์ อัยการสูงสุดเป็นผู้ลงนามท้ายประกาศ

 

ราชกิจจาฯประกาศ 99 อัยการต้องพ้นจากตำแหน่ง

 

ราชกิจจาฯประกาศ 99 อัยการต้องพ้นจากตำแหน่ง

 

อ่านรายชื่อทั้งหมด คลิก