แจกเงิน 3,000 ครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ ดีเดย์ พ.ค. 2567 เช็กเงื่อนไขที่นี่

พม. เดินหน้าโครงการ "ครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ" แจกเงินช่วยเหลือ 3,000 บาท ให้ลูกหลานที่เลี้ยงคนแก่ ตามระเบียบครอบครัวอุปถัมป์ เช็กเงื่อนไขขั้นตอนที่นี่

จากกรณีที่ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้เตรียมเดินหน้าโครงการใหม่ "ครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ" โดยทางภาครัฐจะสนับสนุนงบประมาณ 3,000 บาทต่อเดือน ให้ลูกหลานที่ต้องลาออกมาดูแลเครือญาติ หรือคนในชุมชน ที่ดูแลผู้สูงอายุเปราะบางแล้วไม่มีใครดูแล เพื่อที่จะไม่ต้องเข้าไปอยู่ในศูนย์พัฒนาการและสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 

 

แจกเงิน 3,000 ครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ ดีเดย์ พ.ค. 2567 เช็กเงื่อนไขที่นี่

โดยระเบียบในราชกิจจานุเบกษา ระบุว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ประกอบกับข้อ 2 แห่งประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดหน่วยงานผู้มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ ดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุในด้านต่างๆ ตาม พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 โดยได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ จึงวางระเบียบไว้


การคุ้มครองตามระเบียบนี้ ผู้สูงอายุต้องยินยอมเป็นหนังสือตามแบบที่อธิบดีกำหนด กรณีผู้สูงอายุไม่สามารถให้การยินยอมได้ ให้นักสังคมสงเคราะห์เป็นผู้รวบรวมข้อเท็จจริง และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการการ ขอคุ้มครองดูแลผู้สูงอายุ ให้ขอได้เพียงคราวละ 1 คน  หากจะรับมากกว่านั้น ให้ระบุเหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องรับผู้สูงอายุไว้คุ้มครองดูแลมากกว่า 1 คน

คุณสมบัติ ครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ ได้ 3000 บาทต่อเดือน  

  • มีสัญชาติไทย
  • มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ หรือผู้ที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปี ซึ่งมีความพร้อมและศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุ  อาจได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ เป็นราย ๆ ไป  
  • มีที่อยู่อาศัยที่เป็นหลักแหล่งและอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกับผู้สูงอายุ
  • ได้รับความยินยอมจากสมาชิกทุกคนในครอบครัวว่ามีความพร้อมในการคุ้มครองผู้สูงอายุ
  • ไม่เป็นผู้ต้องหาว่ากระท้าผิดอาญา และอยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล


ขั้นตอนการขอเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ


1. ในท้องที่กรุงเทพมหานคร ให้ยื่นค้าขอได้ที่กรมกิจการผู้สูงอายุ หรือ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค หรือหน่วยงานที่อธิบดีประกาศกำหนด
 

2. ในจังหวัดอื่น ให้ยื่นค้าขอได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  หรือศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุที่อยู่ในจังหวัดนั้น การยื่นค้าขอตามวรรคหนึ่ง ต้องแสดงเอกสารหลักฐานของผู้ยื่น ได้แก่ 

  • ทะเบียนบ้าน  
  • บัตรประจ้าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ้าตัวประเภทหนึ่งประเภทใดที่มีเลขประจ้าตัวประชาชน  
  • รูปถ่ายหน้าตรงซึ่งถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน จำนวน 1 รูป


เงื่อนไขการเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ

  • ให้นักสังคมสงเคราะห์ หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายไปเยี่ยมบ้านของผู้ยื่นคำขอและผู้สูงอายุ เพื่อสอบข้อเท็จจริงให้ได้ข้อมูล ทั้ง ประวัติบุคคล, ครอบครัว, บุคคลที่เกี่ยวข้อง, สภาพความเป็นอยู่ และความเหมาะสม 


จำนวนเงินที่ได้รับการคุ้มครอง

  • เงินช่วยเหลือคุ้มครองดูแลผู้สูงอายุแก่ครอบครัวอุปถัมภ์ ครอบครัวละ 2,000 บาทต่อผู้สูงอายุ 1 คนต่อเดือน เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและเหมาะสม อาจพิจารณาให้เงินช่วยเหลือได้ไม่เกินครอบครัวละ 3,000 บาทต่อผู้สูงอายุ 1 คนต่อเดือน และจะเริ่มเดือน พ.ค. 2567


ทั้งนี้ เว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุ รายงานว่า โครงการดังกล่าวจะเริ่มต้นในเดือนพฤษภาคม 2567 โดยปีแรกตั้งงบประมาณรองรับ 1,100 ราย