เช็กเงื่อนไขรับเงินคืน ยอดคงเหลือ e-Money บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

เช็กเงื่อนไขรับเงินคืน วิธีตรวจสอบเงินคงเหลือ e-Money บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน หลังกรมบัญชีกลางจะโอนเงินคืนให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่า

จากกรณีที่ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ประกาศผู้มีบัตรสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 (โครงการเก่า) ที่มีวงเงินในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) คงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และเป็นผู้มีสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 (โครงการปัจจุบัน) โดยกรมบัญชีกลางจะเร่งโอนเงินที่ค้างในระบบดังกล่าว เข้าบัญชีพร้อมเพย์ ของผู้ได้รับสิทธิภายในเดือน พ.ค.-มิ.ย.นี้ เพื่อให้สามารถนำไปใช้จ่ายต่อไป

 

เช็กเงื่อนไขรับเงินคืน ยอดคงเหลือ e-Money บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

เงื่อนไขการโอนเงินเข้าพร้อมเพย์ให้ผู้ใช้สวัสดิการแห่งรัฐ


1. ผู้ที่ยืนยันตัวตนแล้วและยังมีชีวิต โอนเงิน e-Money คืนให้แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่ 23 และ 24 พฤษภาคม 2567 ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน หรือบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ผู้มีสิทธิแจ้งความประสงค์ในหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่น หรือหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีบุคคลอื่น


สำหรับผู้ได้รับสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (เฉพาะกรณีผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ที่ไม่สามารถผูกพร้อมเพย์ได้) และทำการแก้ไขรายการที่โอนไม่สำเร็จ (Reject) จำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 21 มิถุนายน 2567 หากยังมีรายการที่โอนไม่สำเร็จ จะส่งเงินคืนกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม


2. ผู้ที่ยังไม่ยืนยันตัวตน ให้ยืนยันตัวตน ภายในวันที่ 26 เมษายน 2567 ที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา โดยจะทำการโอนเงิน e-Money คืนให้ตามข้อ 1

สำหรับกำหนดการที่ให้ผู้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐดำเนินการเพื่อรับคืนเงิน e-Money คงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการเก่า) 


1. กรณียืนยันตัวตนแล้ว

 • ผูกบัญชีพร้อมเพย์ภายในวันที่ 19 พ.ค. 2567
 • ยื่นหนังสือยินยอมฯ ภายในวันที่  26 เม.ย. 2567  
 • โอนเงินวันที่ 23 พ.ค. 2567 (ผู้ที่มีเลขประจำตัวประชาชนหลักสุดท้าย เป็น  0 - 4) และ วันที่ 24 พ.ค. 2567 (ผู้ที่มีเลขประจำตัวประชาชนหลักสุดท้าย เป็น  5 - 9)


2. กรณียังไม่ยืนยันตัวตน  ต้องยืนยันภายใน วันที่ 26 เม.ย. 2567 ส่วนการยื่นหนังสือยินยอม และ โอนเงิน เช่นเดียวกับข้อ 1
 

3. กรณีโอนเงินไม่สำเร็จของวันที่ 23 - 24 พ.ค. 2567

 • ผูกบัญชีพร้อมเพย์ภายในวันที่ 19 มิ.ย. 2567
 • ยื่นหนังสือยินยอมฯ ภายในวันที่  31 พ.ค. 2567
 • โอนเงินวันที่ 21 มิ.ย. 2567

 

วิธีตรวจสอบเงิน e-money บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

 • ผู้มีสิทธิสามารถตรวจสอบข้อมูลเงิน e-Money คงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่ ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (คลิกที่นี่)
 • หลังจากนั้นคลิกไปที่ หัวข้อตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคม
 • กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 13 หลัก
 • ถัดจากนั้นกดที่คลิก “ตรวจสอบ”
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร 0 2109 2345 หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400

 

เช็กเงื่อนไขรับเงินคืน ยอดคงเหลือ e-Money บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน