ธนาคารออมสิน ยกหนี้เพิ่มอีก 90,000 ราย เช็คเลย ใครได้บ้าง

ออมสิน ยกหนี้เพิ่มอีก 90,000 ราย ช่วยลูกหนี้ NPLs สินเชื่อโควิด 19 ตามนโยบายรัฐ เพียง 3 เดือน มีผู้ได้ปลดหนี้แล้วกว่า 720,000 ราย

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลโดย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มอบหมายธนาคารออมสินให้ช่วยเหลือลูกหนี้โครงการสินเชื่อ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) กลุ่มที่ได้รับผลกระทบรุนแรงทำให้ยังไม่สามารถฟื้นตัวและผ่อนชำระหนี้ได้ไหว จนกลายสถานะเป็นหนี้เสีย หรือ NPLs

ธนาคารออมสิน ยกหนี้เพิ่มอีก 90,000 ราย เช็คเลย ใครได้บ้าง

ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติให้เร่งช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่มดังกล่าวให้หลุดพ้นสถานะ NPLs เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ลูกหนี้เสียประวัติเครดิต และยังสามารถเข้าถึงแหล่งเงินในระบบได้อีกในอนาคต โดยให้ธนาคารนำงบประมาณชดเชยค่าเสียหายจากหนี้เสียที่รัฐบาลจัดสรรให้สำหรับโครงการสินเชื่อดังกล่าว มาใช้ชำระหนี้แทนลูกหนี้ ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ไตรมาส 1/2567 ล่าสุดธนาคารได้ดำเนินการเพิ่มเติมอีกกว่า 90,000 ราย ทำให้สามารถช่วยเหลือลูกหนี้แล้วเป็นจำนวนกว่า 720,000 ราย ภายในระยะเวลา 3 เดือนตั้งแต่เริ่มมาตรการ ทั้งนี้ คาดว่าในไตรมาส 4/2567 จะสามารถช่วยเหลือลูกหนี้ได้เพิ่มอีกจำนวนกว่า 100,000 ราย เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากรัฐบาล

 

อนึ่ง มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้สถานะ NPLs ของโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 ซึ่งเป็นการช่วยเหลือที่ดำเนินการเพียงครั้งเดียวเท่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เสียวินัยทางการเงิน โดยรัฐบาลมีนโยบายผลักดันการแก้ปัญหาหนี้ประชาชนทุกกลุ่มให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืนเป็นวาระแห่งชาติ

รายละเอียดคลิก

ธนาคารออมสิน ยกหนี้เพิ่มอีก 90,000 ราย เช็คเลย ใครได้บ้าง