โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ "ร้อยโทหญิง" แก่ข้าราชการในพระองค์

ราชกิจจานุเบกษาประกาศพระบรมราชโองการพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร เป็นร้อยโทหญิง

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรเป็น ร้อยโทหญิง ระบุ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ ร้อยโทหญิง แก่ข้าราชการในพระองค์

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479

มีพระบรมราชโองกรโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร

ชั้นสัญญาบัตร ให้แก่ ร้อยตรีหญิง จุฑารัตน์ เพชรโสม เป็น ร้อยโทหญิง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม พุทธศักราช 2567

ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม พุทธศักราช 2567  เป็นปีที่9  ในรัชกาลปัจจุบัน

 

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ ร้อยโทหญิง แก่ข้าราชการในพระองค์