เปิด 20 อันดับ "มหาวิทยาลัยรัฐ" ที่ได้รับความนิยมสูงสุดปี 2567

เว็บไซต์ uniRank เปิด 20 อันดับ "มหาวิทยาลัยรัฐ" ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปี 2567 เช็กมีมหาวิทยาลัยไหนติดอันบ้าง

วันที่ 22 พ.ค. 2567 เว็บไซต์ Unirank ได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยรัฐยอดนิยมในประเทศไทยปี 2567 "Top Universities in Thailand 2024 Thai University Rankings" โดยในปี 2024 มีมหาวิทยาลัยกว่า 123 สถาบันอุดศึกษาของไทยที่เข้าเกณฑ์การคัดเลือก uniRank ซึ่งมหาวิทยาลัย 20 อันดับยอดนิยมที่สุด มีดังนี้

 

เปิด 20 อันดับ มหาวิทยาลัยรัฐ ที่ได้รับความนิยมสูงสุดปี 2567

1.มหาวิทยาลัยมหิดล
2.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6.มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
9.มหาวิทยาลัยรามคำแหง
10.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

11.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12.มหาวิทยาลัยบูรพา
13.มหาวิทยาลัยนเรศวร
14.มหาวิทยาลัยศิลปากร
15.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
16.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
17.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
18.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
19.มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
20.มหาวิทยาลัยแม่โจ้