ประกาศเกณฑ์รายชื่อคนกลุ่มเสี่ยงสูง "เปิดบัญชีม้า" ต้องเฝ้าระวังใกล้ชิด

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) หลักเกณฑ์ในการพิจารณารายชื่อคนกลุ่มเสี่ยงสูง "เปิดบัญชีม้า" ต้องเฝ้าระวังใกล้ชิด

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ที่ผ่านมาเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณากําหนดหรือทบทวนรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง (เปิดบัญชีม้า) ซึ่งควรได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตามกฎกระทรวงการตรวจสอบ เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๖๓

 

ประกาศรายชื่อคนกลุ่มเสี่ยงสูง เปิดบัญชีม้า ต้องเฝ้าระวังใกล้ชิด

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ตามประกาศสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณากําหนดหรือทบทวนรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งควรได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ครอบคลุมความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ตามพระราชกําหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๖ 

พฤติการณ์ของการกระทําความผิดดังกล่าว เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดฐานฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์อันเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

ดังนั้น เพื่อนํารายชื่อเจ้าของบัญชีที่ถูกแจ้งเหตุว่า ได้มีการใช้บัญชี หรืออาจถูกใช้บัญชี หรือมีพฤติกรรม ในการใช้บัญชี หรือทําธุรกรรมที่เข้าข่าย หรือเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี จากศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ (Anti Online Scam Operation Center : AOC) มากําหนดรายชื่อเป็น “บุคคลที่มีความเสี่ยงสูง” เพื่อให้ผู้มีหน้าที่รายงานการทําธุรกรรมนําไปใช้ในการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูงของลูกค้า และเฝ้าระวังการทําธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวอย่างใกล้ชิด อันเป็นมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีด้วยอีกทางหนึ่ง

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๐ (๒) (๓/๑) (๔) และมาตรา ๒๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๔ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ ข้อ ๒๓ ข้อ ๒๕ และข้อ ๒๖ ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๖๓

 

ประกาศรายชื่อคนกลุ่มเสี่ยงสูง เปิดบัญชีม้า ต้องเฝ้าระวังใกล้ชิด

ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ ของระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการกํากับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ของผู้มีหน้าที่รายงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ประกอบข้อ ๓ ของประกาศสํานักงานป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน หรือ การสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย หรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณากําหนดหรือทบทวนรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งควรได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์ ในการพิจารณากําหนดหรือทบทวนรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งควรได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อ ๔ หลักเกณฑ์ในการพิจารณากําหนดหรือทบทวนรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งควรได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ข้อ ๕ ให้บรรดารายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งควรได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ตามประกาศสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณากําหนด หรือทบทวนรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งควรได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตามกฎกระทรวง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งยังมิได้ถูกเพิกถอนรายชื่อตามประกาศฉบับดังกล่าว เป็นรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งควร ได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตามประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ 

เทพสุ บวรโชติดารา

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

 

ประกาศรายชื่อคนกลุ่มเสี่ยงสูง เปิดบัญชีม้า ต้องเฝ้าระวังใกล้ชิด

 

ประกาศรายชื่อคนกลุ่มเสี่ยงสูง เปิดบัญชีม้า ต้องเฝ้าระวังใกล้ชิด

 

ประกาศรายชื่อคนกลุ่มเสี่ยงสูง เปิดบัญชีม้า ต้องเฝ้าระวังใกล้ชิด

 

ประกาศรายชื่อคนกลุ่มเสี่ยงสูง เปิดบัญชีม้า ต้องเฝ้าระวังใกล้ชิด