หมอธีระ เปิด ผลการติดตามประเมิน 3 ปี "Long COVID"

หมอธีระ นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความเผย ผลการติดตามประเมิน 3 ปี Long COVID

หมอธีระ นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความระบุ

Long COVID: ผลการติดตามประเมิน 3 ปี

ทีมงานจากสหรัฐอเมริกาเผยแพร่ผลการติดตามประเมินผู้ป่วยที่เป็น Long COVID หลังจากเกิดการติดเชื้อโรคโควิด-19 ทั้งแบบที่ไม่รุนแรง (non-hospitalized) และแบบที่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล (hospitalized) รวมจำนวนถึง 135,161 คน เปรียบเทียบกับกลุ่มประชากรที่ไม่ได้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 5,206,835 คน

หมอธีระ เปิด ผลการติดตามประเมิน 3 ปี "Long COVID"

ติดตามประเมินยาวนานถึง 3 ปี เพื่อดูว่าปัญหาอาการผิดปกติของ Long COVID นั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง

สาระสำคัญมีดังนี้

ในกลุ่มที่เป็น Long COVID นั้นส่วนใหญ่ราว 90% ประสบปัญหาหลังจากที่ติดเชื้อโควิด-19 โดยอาการไม่รุนแรง

กลุ่มผู้ป่วย Long COVID นั้นจะมีอัตราตายส่วนเกินจากทุกสาเหตุ สูงกว่ากลุ่มประชากรที่ไม่ได้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ทั้งนี้ กลุ่มที่ป่วยไม่รุนแรง มีอัตราตายส่วนเกินสูงกว่ากลุ่มควบคุมในช่วงปีแรก ในขณะที่กลุ่มที่ป่วยจนต้องนอนรพ.นั้นจะมีอัตราตายส่วนเกินสูงกว่ากลุ่มควบคุมตลอด 3 ปีที่มีการติดตามประเมินผล

ความเสี่ยงในการเกิดอาการผิดปกติของ Long COVID ขึ้นภายหลังที่ติดเชื้อโควิด-19 นั้นจะสูงสุดในช่วงปีแรกหลังติดเชื้อ จากนั้นจะลดลงตามลำดับ

เมื่อติดตามไปถึงปีที่ 3 พบว่า อาการผิดปกติของ Long COVID ในกลุ่มผู้ป่วยที่ติดเชื้อแบบไม่รุนแรงนั้น มักอยู่ในกลุ่มอาการด้านระบบประสาท/สมอง ทางเดินหายใจ และระบบทางเดินอาหาร

หมอธีระ เปิด ผลการติดตามประเมิน 3 ปี "Long COVID"

ในขณะที่ในกลุ่มที่ติดเชื้อป่วยจนต้องนอนรักษาตัวในรพ.นั้น อาการผิดปกติในช่วงปีที่ 3 ที่ยังคงอยู่นั้น มีหลากหลายระบบมากกว่ากลุ่มที่ป่วยไม่รุนแรง ได้แก่ ระบบหัวใจและหลอดเลือด สมอง/ระบบประสาท ปัญหาจิตเวช การแข็งตัวของเลือด ไต ทางเดินหายใจ อ่อนเพลีย/เหนื่อยล้า ทางเดินอาหาร เป็นต้น

อาการผิดปกติต่างๆ ข้างต้น ทำให้บั่นทอนสุขภาพ คุณภาพชีวิต และนำไปสู่ความสูญเสียตามมาทั้งในด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม

การป้องกันตัวระหว่างใช้ชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยลดเสี่ยงติดเชื้อ และป้องกันปัญหา Long COVID ได้

ดีกว่าจะทุกข์ใจ และปวดหัวหาทางแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดขึ้นภายหลัง

หมอธีระ เปิด ผลการติดตามประเมิน 3 ปี "Long COVID"

อ้างอิง

Three-year outcomes of post-acute sequelae of COVID-19. Nature Medicine. 30 May 2024.

หมอธีระ เปิด ผลการติดตามประเมิน 3 ปี "Long COVID"