ราชกิจจาฯประกาศ "เครื่องกรองน้ำ" เป็นสินค้าควบคุมฉลากให้ชัดเจน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากระบุให้ "เครื่องกรองน้ำ" เป็นสินค้าควบคุมฉลาก ต้องระบุข้อความ รูป รอยประดิษฐ์ หรือภาพตามความเหมาะสมให้ชัดเจน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้เครื่องกรองน้ำเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก จะต้องระบุข้อความ รูป รอยประดิษฐ์ หรือภาพตามความเหมาะสมให้ชัดเจน ระบุ 

ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากเรื่อง ให้เครื่องกรองน้ำเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก เนื้อหาใจความที่ว่า ที่ปัจจุบันเครื่องกรองน้ำเป็นสินค้าที่จำเป็นสำหรับกรองน้ำเพื่อใช้บริโภคหรืออุปโภคที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่เนื่องจากผู้บริโภคยังไม่ได้รับข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับสินค้าอย่างเพียงพอ ดังนั้นเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้า และใช้สินค้าอย่างถูกต้องและครบถ้วน อีกทั้งเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค จึงสมควรกำหนดให้เครื่องกรองน้ำเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก

 

ราชกิจจาฯประกาศ เครื่องกรองน้ำ เป็นสินค้าควบคุมฉลากให้ชัดเจน

 

ราชกิจจาฯประกาศ เครื่องกรองน้ำ เป็นสินค้าควบคุมฉลากให้ชัดเจน

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 30 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ข้อ  3 ในประกาศนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้ "เครื่องกรองน้ำ" หมายความว่า ผลิตภัณฑ์สำหรับติดตั้งกับห่อจ่ายน้ำเพื่อกรองน้ำให้สะอาดกำจัดสิ่งปนเปื้อนหรือส่งไม่พึงประสงศในการดื่มหรือการใช้ เช่น ความขุ่น สี กลิ่น ความกระด้างของน้ำแบคทีเรียบางชนิดที่อาจปนเปื้อนในระบบส่งน้ำ ถังพักน้ำ หรือระบบห่อจ่ายน้ำ โดยใช้ไส้กรองหรือสารกรอง

ข้อ 2 ให้เครื่องกรองน้ำเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก

ข้อ 3 ฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลากตามข้อ จะต้องระบุข้อความ รูป รอยประดิษฐ์ หรือภาพตามความเหมาะสม แล้วแต่กรณี แต่ข้อความนั้นจะต้องตรงต่อความเป็นจริง ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ สาระสำคัญของสินค้านั้น และต้องเป็นภาษาไทยหรือภาษาไทยกำกับภาษาต่างประเทศเพื่ออธิบายให้เข้าใจความหมายของรูป รอยประดิบฐ์ หรือภาพ ที่สามารถเห็นและอ่านได้ชัดเจน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อ 4 ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลากที่ผลิตขึ้นเพื่อการส่งออกและไม่ขายในประเทศไทย

ข้อ 4 ฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลาก ดังต่อไปนี้

1. ชื่อประเภทหรือชนิดของสินค้าที่แสดงให้เข้าใจได้ว่าสินค้านั้นคืออะไร

2. ชื่อหรือเครื่องหมายการคำที่จดทะเบียนในประเทศไทยของผู้ผสิตเพื่อขายในประเทศไทย

3. ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในประเทศไทยของผู้สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักร

4. กรณีที่เป็นสินค้านำเข้าให้ระบุชื่อประเทศที่ผลิตด้วย

5. สถานที่ตั้งของผู้ผลิตเพื่อขาย หรือของผู้สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายเพื่อขาย

6. ขนาด หรือมิติ หรือปริมาณ หรือปริมาตร หรือน้ำหนักของสินค้านั้น แล้วแต่กรณีสำหรับหน่วยที่ใช้จะใช้ชื่อเต็ม หรือชื่อย่อ หรือสัญลักษณ์แทนก็ได้

7. ระบบการกรองของเครื่องกรองน้ำ

8. ชนิดของไส้กรองหรือสารกรอง

9. ระยะเวลาเปลี่ยนไส้กรองหรือสารกรอง

10. อัตราการไหลของน้ำกรอง เป็นลูกบาศก์เดซิเมตรต่อชั่วโมง

11. วิธีใช้ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าใจว่าสินค้านั้นใช้เพื่อสิ่งใด เช่น ใช้สำหรับกรองน้ำดื่มหรือน้ำใช้

12. ข้อแนะนำในการใช้ หรือการดูแลรักษา ให้แสดงไว้ที่สินค้า โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย

(ก)ติดตั้งเครื่องกรองน้ำไว้ในที่สะอาด ระบายอากาศได้ดี

(ข)เปลี่ยนไส้กรองหรือสารกรองตามระยะเวลาที่กำหนดในผลิตภัณฑ์

(ค)ทำความสะอาดเครื่องกรองน้ำ ไส้กรองหรือสารกรอง สายน้ำ ท่อน้ำ ก๊อกน้ำ ตามระยะเวลาที่กำหนดในผลิตภัณฑ์

(ง)ตรวจสอบอัตราการกรอง หากกรองน้ำได้ข้าลง ให้ทำความสะอาดเครื่องกรองน้ำหรือเปลี่ยนไส้กรองหรือสารกรอง

13. คำเตือน ให้แสดงข้อความว่า "อันตราย ถ้าไม่เปลี่ยนไส้กรองหรือสารกรองตามระยะเวลาที่กำหนดในผลิตภัณฑ์" และข้อความที่เป็นคำเตือนต้องใช้ตัวอักษรทึบขนาดใหญ่กว่าตัวอักษรอื่นแสดงไว้ในลักษณะคงทนที่เครื่องกรองน้ำ

14.เอกสารหรือคู่มือแนะนำการติดตั้งและการใช้งาน ต้องระบุรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้

  • รายชื่อและรูปแสดงส่วนประกอบ การประกอบขึ้นส่วนต่าง ๆ หรือวัสดุที่ใช้ทำเครื่องกรองน้ำ
  • ขั้นตอนการติดตั้ง วิธีการใช้งาน และวิธีการดูแลรักษา
  • ระยะเวลาการรับประกันสินค้าและเงื่อนไขการรับประกันสินค้า

15. วัน เดือน ปีที่ผลิต เว้นแต่ไม่สามารถระบุวันที่ผสิตที่ชัดเจนได้ ให้ระบุเฉพาะสัปดาห์และปีที่ผลิต หรือเดือนและปีที่ผลิตได้ เพื่อให้เข้าใจในประโยชน์ของคุณภาพหรือคณสมบัติของสินค้านั้น

16.วัน เดือน ปีที่หมดอายุ หรือวัน เดือน ปีที่ควรใช้ก่อน วัน เดือน ปี ที่ระบุนั้นให้ระบุเฉพาะในกรณีที่เป็นสินค้าที่มีอายุการใช้งาน เพื่อให้เข้าใจในประโยชน์ของคุณภาพหรือคุณสมบัติของสินค้านั้น

17. ราคา โดยระบุหน่วยเป็นบาท และ จะระบหน่วยเป็นเงินสกุลอื่นไว้ด้วยก็ได้

การแสดงข้อความใน (15) และ (16) ให้แสดงโดยเรียงลำดับ วัน เดือน ปี ทั้งนี้อาจแสดง "เดือน" เป็นตัวเลขหรือตัวอักษร กได้ สำหรับ "ปี" ให้ระบุเป็น "พ.ศ" หรือ "ค.ศ." ก็ได้กรณีที่มีการแสดงวัน เดือน ปี ไม่เรียงตามลำดับ ต้องมีข้อความหรือตัวอักษรที่สื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจอย่างชัดเจนถึงวิธีการแสดงข้อความดังกล่าว กำกับไว้ด้วยการแสดงข้อความในจลากสินค้าต้องให้เห็นและอ่านได้ขัดเจน ขนาดของตัวอักษรที่ใช้จะต้องสัมพันธ์กับขนาดของพื้นที่ฉลาก และขนาดความสูงของตัวอักษรจะต้องไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 120 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พศ. 2567

 

ราชกิจจาฯประกาศ เครื่องกรองน้ำ เป็นสินค้าควบคุมฉลากให้ชัดเจน

 

ราชกิจจาฯประกาศ เครื่องกรองน้ำ เป็นสินค้าควบคุมฉลากให้ชัดเจน

 

ราชกิจจาฯประกาศ เครื่องกรองน้ำ เป็นสินค้าควบคุมฉลากให้ชัดเจน