ประกาศโปรดเกล้าฯ ตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ จำนวน 12 รูป

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ จำนวน ๑๒ รูป ตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๗

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ จำนวน ๑๒ รูป ระบุ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ จำนวน ๑๒ รูป ดังนี้

 

ประกาศโปรดเกล้าฯ ตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ จำนวน 12 รูป
 

ประกาศโปรดเกล้าฯ ตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ จำนวน 12 รูป

 

๑. พระเทพสิทธิโมลี เป็น พระธรรมวชิราธิการ สุวิธานปริยัติกิจ พิสิฐสีลสมาจาร สังฆภารธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม สถิต ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๖ รูป คือพระครูปลัดธำรงวัฒน์ ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูธรรมธร ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

๒. พระเทพวิสุทธิกวี เป็น พระธรรมวชิราภิรัต ศรีปริยัติคณาภรณ์ บวรสีลสมาจาร สุวิธานศาสนกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม สถิต ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๖ รูป คือ พระครูปลัดดิเรกวัฒน์ ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูธรรมธร ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

๓. พระเทพวชิรมุนี  เป็น พระธรรมวชิรญาณสภณ วิมลสีลาจารนิวิฐ วิจิตรธรรมภาณี ศรีศาสนกิจจาทร ยติคณิสสร บรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม สถิต ณ วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๖ รูป คือ พระครูปลัดปีติวัฒน์ ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูธรรมธร ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

๔. พระเทพวชิรโมลี  เป็น พระธรรมมงคลวชิโรภาส วิลาสธรรมโกศล วิมลสีลาจารคุณ วิบุลศาสนกิจ มหาคณิสสร บรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม สถิต ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๖ รูป คือ พระครูปลัดดิลกวรวัฒน์ ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูธรรมธร ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑ 

๕. พระราชรัตนมงคล เป็น พระเทพวชิรกิจมงคล โส.ภณธรรมนิวิฐ พิสิฐศาสนธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหารพระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

๖. พระราชมุนี  เป็น พระเทพวชิราจารย์ สุวิธานปริยัติกิจดิลก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑ 

๗. พระราชญาณปรีชา เป็น พระเทพวัชรปรีชาญาณ ไพศาลศาสนกิจจาทร สีลาจารวัตรบวร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหารพระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

๘. พระราชวชิราภินันท์  เป็น พระเทพวชิราภินันท์ สันติธรรมดิลก สาธกธรรมวิจิตร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดบรนิเวศราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

๙. พระประกาศพุทธกิจ เป็น พระราชวชิรเมตตาคุณ วิบุลธรรมสุนทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

๑๐. พระศรีวิสุทธิกวี เป็น พระราชวัชรเมธี ตรีปิฎกบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆารามคามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

๑๑. พระมหานายก เป็น พระราชวชิรปฏิภาณ พิศาลวรกิจจาทร ยติคณิสสร บวรสังฆารามคามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดบรนิเวศ ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

๑๒. พระมหาไพจิตร อุตตมธมฺโม (เปรียญธรรม ๗ ประโยค) วัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น  พระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า  พระเมธีวชิรดิลก

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๗
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๗ เป็นปีที่ ๙ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

ประกาศโปรดเกล้าฯ ตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ จำนวน 12 รูป

 

ประกาศโปรดเกล้าฯ ตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ จำนวน 12 รูป

 

ประกาศโปรดเกล้าฯ ตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ จำนวน 12 รูป