ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ข้อบังคับ ห้าม รถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป ใช้สะพานข้ามแยก

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ข้อบังคับ ห้าม รถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป ใช้สะพานข้ามแยก ทายแยกต่างระดับ ทางยกระดับในเขตกรุงเทพมหานคร

วันที่ 13 มิถุนายน ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการห้ามรถบรรทุกตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไป ใช้สะพานข้ามแยก ทายแยกต่างระดับ ทางยกระดับ ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2567

ด้วย สะพานข้ามแยกตามถนนสายต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานครผ่านการใช้งานมานาน แม้จะมีการบำรุงซ่อมแซมรักษาโครงสร้างสะพานให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ แต่ปัจจุบันสภาพการจราจรเปลี่ยนไปจากเดิม โดยมีปริมาณการจราจรเพิ่มมากขึ้น เกิดปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุจากการที่รถบรรทุกใช้งานสะพานข้ามแยก อันส่งผลต่อตัวโครงสร้างสะพานดังที่ปรากฎให้เห็นตามสื่อต่าง ๆ
 

ดังนั้น เพื่อเป็นการปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุ และสะดวกในการจราจร จึงจำเป็นต้องออกประกาศข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพถนนและการจราจรในปัจจุบัน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 139 (1) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบาทบางประการเกี่้ยวกับการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 26 ประกอบกับมาตรา 38 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้ โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้น เพื่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยของประชาชน และคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 62/2566 ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2566 แต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน เป็นหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร จึงได้ออกข้อบังคับไว้ ดังนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการห้ามรถบรรทุกตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไป ใช้สะพานข้ามแยก ทางแยกต่างระดับ ทางยกระดับ ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2567”

ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ห้ามรถบรรทุกตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไป ใช้สะพานข้ามแยก ทางแยกต่างระดับ ทางยกระดับ ตลอดเวลา ดังต่อไปนี้

3.1 สะพานข้ามแยกถนนราชวิถี-ถนนพระราม 6 (แยกตึกชัย)
3.2 สะพานข้ามทางถนนศรีอยุธยา-ถนนพญาไท (แยกพญาไท)
3.3 สะพานข้ามแยกถนนดินแดง-ถนนประชาสงเคราะห์ (แยกประชาสงเคราะห์)
3.4 สะพานข้ามถนนศรีอยุธยา-ภนนราชปรารภ (แยกหหมอเหล็ง)
3.5 สะพานถนนเจ้าคุณทหาร-สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่องลาดกระบัง
3.6 สะพานข้ามทางแยกถนนอ่อนนุช-ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (แยกประเวศ)
3.7 สะพานข้ามทางแยกถนนพัฒนาการ-ถนนศรีนครินทร์ (แยกพัฒนาการ)
3.8 สะพานข้ามทางแยกถนนอ่อนนุช-ถนนศรีนครินทร์ (แยกสวนหลวง)
3.9 สะพานข้ามทางแยกถนนอุดมสุข-ถนนศรีนครินทร์ (แยกศรีอุดม)
3.10 ทางยกระดับรามคำแหง
3.11 สะพานข้ามทางแยกถนนสุขสวัสดิ์-ถนนพระรามที่ 2
ข้อ 4 นับตั้งแต่ วัน เวลา ที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ยกเลิก ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ คำสั่งใด ที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับเป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2567

พลตำรวจตรี ธวัช วงศ์สง่า รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ปฏิบัติราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร

 

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ข้อบังคับ ห้าม รถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป ใช้สะพานข้ามแยก

 

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ข้อบังคับ ห้าม รถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป ใช้สะพานข้ามแยก