โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ ตำรวจชั้นสัญญาบัตร ความประพฤติดี 2,309 นาย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระราชทานยศ ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่มีความรู้ความสามารถ มีความประพฤติดี


ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานยศตำรวจขั้นสัญญาบัตร  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตรให้แก่ ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่มีความรู้ความสามารถ มีความประพฤติดี และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยอุตสาหะตลอดมา จำนวน  2,309  ดังนี้

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ ตำรวจชั้นสัญญาบัตร ความประพฤติดี 2,309 นาย


ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๗ ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ เศรษฐา  ทวีสิน นายกรัฐมนตรี 

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ ตำรวจชั้นสัญญาบัตร ความประพฤติดี 2,309 นาย


ดูรายชื่อพระราชทานยศ ตำรวจชั้นสัญญาบัตร ทั้งหมด


( คลิกที่นี่ )