เปิดรายชื่อ 25 สถาบัน ที่ชำระหนี้ กยศ. ได้ดีที่สุดในประเทศ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดรายชื่อ 25 สถาบัน ที่ชำระหนี้ กยศ. ได้ดีที่สุดในประเทศ เช็กมีมหาวิทยาลัยไหนบ้าง

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นกองทุนหมุนเวียนที่มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษา โดยการสนับสนุนค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ ให้กับนักเรียนและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยผู้กู้จะต้องชำระหนี้คืนพร้อมดอกเบี้ยตามอัตราที่กำหนดเมื่อจบการศึกษาแล้ว

 

เปิดรายชื่อ 25 สถาบัน ที่ชำระหนี้ กยศ. ได้ดีที่สุดในประเทศ

ทั้งนี้ กยศ. ได้เผยรายชื่อสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับแรกของประเทศ ซึ่งมีดังนี้


1. มหาวิทยาลัยพะเยา

2. มหาวิทยาลัยศิลปากร

3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6. มหาวิทยาลัยนเรศวร

7. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

8. มหาวิทยาลัยมหิดล

9. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

10. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

11. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

14. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

15. มหาวิทยาลัยบูรพา

16. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

17. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

18. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

19. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

20. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก


21. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

22. มหาวิทยาลัยทักษิณ

23. มหาวิทยาลัยแม่โจ้

24. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

25. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์