วันเด็กแห่งชาติเรื่องราวของวันเด็กแห่งชาติ

 

วันเด็กแห่งชาติ เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนคนไทยมองเห็นถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน ที่จะติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า โดยวันเด็กนั้น จัดขึ้นตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี ซึ่งทางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้ร่วมกันจัดงานและกิจกรมต่างๆ  เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้ เปิดประสบการณ์ใหม่ รวมทั้งยังได้รับความสนุกเพลิดเพลินอีกด้วย

 

สำหรับความเป็นมาของวันเด็ก ครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2498 ตรงกับสมัยของ จอมพลแปลก พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ซึ่งเหตุผลที่ต้องจัดงานวันเด็กเป็นเพราะขณะนั้น ทั่วโลกเริ่มให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิของเด็ก และหลายประเทศเริ่มมีการจัดงานเฉลิมฉลองให้กับเด็ก โดยช่วงแรกเริ่ม วันเด็กแห่งชาติของไทยจัดตรงกับวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม กระทั่ง ปี พ.ศ. 2506 ทางคณะกรรมการจัดงานวันเด็ก เล็งเห็นปัญหาว่า เดือนตุลาคมเป็นฤดูฝนทำให้ไม่สะดวกต่อการจัดงาน กระทั่งวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2507 จึงมีมติเปลี่ยนการจัดงานวันเด็กเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมแทน ซึ่งได้จัดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

 

นอกจากนี้ ในงานวันเด็กของทุกปี นายกรัฐมนตรี จะมอบคำขวัญวันเด็ก เป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบกันต่อกันมา ซึ่งรัฐบาลของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มีคำขวัญวันเด็ก ดังต่อไปนี้

 

ปี พ.ศ. 2558 ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต
ปี พ.ศ. 2559 เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต
ปี พ.ศ. 2560 เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง
ปี พ.ศ. 2561 รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี
ปี พ.ศ. 2562 เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ