ลึ้กซึ้ง! ..ถอดรหัสความหมายจาก...พระราชนิพนธ์รามเกียรติ์...ที่สุดแห่งความภูมิใจกับพระมหากษัตริย์ไทย...

ติดตามเรื่องราวดีๆ อีกมากมายได้ที่ http://panyayan.tnews.co.th

"อันพระนครทั้งหลาย
ก็เหมือนกับกายสังขาร
กษัตริย์คือจิตวิญญาณ
เป็นประธานแก่ร่างอินทรีย์"

พระราชนิพนธ์รามเกียรติ์บทนี้ ชี้ให้เห็นสัจธรรมในสังคมไทยแต่อดีตจนปัจจุบันได้ว่า...เหตุที่ไทยมีเอกราชและเอกลักษณ์ของตนมาช้านานนั้น เพราะเรามีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติเป็นพื้นฐาน และเรามีวิญญาณแห่งความเป็นไทยกำกับอีก ๓ ประการ...

คือ..มีความเป็นอิสระแก่ใจและความเป็นไทแก่ตัว..มีพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องน้อมนำจิตใจให้เราทำความดี..และประการสุดท้าย คือมีจิตวิญญาณแห่งการมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของมหาชน โดยมหาชนและเพื่อมหาชน

ลึ้กซึ้ง! ..ถอดรหัสความหมายจาก...พระราชนิพนธ์รามเกียรติ์...ที่สุดแห่งความภูมิใจกับพระมหากษัตริย์ไทย...
 


สถาบันพระมหากษัตริย์ เกิดขึ้นพร้อมๆ กับการกำเนิดของชาติไทย และยั่งยืนอยู่ได้โดยตลอด เป็นสถาบันที่พาชาติไทยฟันฝ่าอุปสรรค และวิกฤตการณ์นานัปการผ่านพ้นมาได้ ให้ความรุ่งเรืองแก่มหาชน ตลอดเวลาอันยาวนาน พระมหากษัตริย์ได้ทรงทำหน้าที่อันสำคัญที่สุดประการหนึ่ง...คือ ทรงเป็นสายสัมพันธ์เชื่อมวิญญาณบรรพชนไทยในอดีต ผ่านปัจจุบันสู่อนาคต..จากบรรพบุรุษมาสู่ผู้สืบสายโลหิตไทย

ลึ้กซึ้ง! ..ถอดรหัสความหมายจาก...พระราชนิพนธ์รามเกียรติ์...ที่สุดแห่งความภูมิใจกับพระมหากษัตริย์ไทย...
 


...ตราบใดที่ผู้สืบสายโลหิตจากบรรพชนไทยยังไม่สิ้นไปจากโลก...ตราบนั้นสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ไม่มีวันเสื่อมสูญไปจากแผ่นดินไทยเช่นกัน

ลึ้กซึ้ง! ..ถอดรหัสความหมายจาก...พระราชนิพนธ์รามเกียรติ์...ที่สุดแห่งความภูมิใจกับพระมหากษัตริย์ไทย...


(Edit จากพระมหากษัตริย์ไทยในระบอบประชาธิปไตย โดยนายธานินทร์ กรัยวิเชียร อดีตนายกรัฐมนตรี)