การสำเร็จมรรคผลใช่ไม่ได้อยู่ที่นิกาย...  หลวงปู่มั่นเคยบอกแก่หลวงปู่แหวนไว้!!!!

รู้จริง... รู้แจ้ง... ทุกเรื่องราวพระอริยสงฆ์ http://panyayan.tnews.co.th

การสำเร็จมรรคผลใช่ไม่ได้อยู่ที่นิกาย...  หลวงปู่มั่นเคยบอกแก่หลวงปู่แหวนไว้!!!!

จากหนังสือ สุจิณโณนุสรณ์ ของหลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จังหวัดเชียงใหม่ เล่าเรื่องญัตติกรรมว่า เมื่อหลวงปู่แหวนออกปฏิบัติใหม่ๆ เกิดความสงสัยไม่สบายใจในเรื่องนิกายทั้งสอง ซึ่งในช่วงที่หลวงปู่แหวนไปอบรมกรรมฐาน กับหลวงปู่มั่นนั้นมีพระสงฆ์มหานิกายหลายรูปด้วยกัน ที่ยังไม่ญัตติกรรมเป็นธรรมยุต เมื่อเกิดการเคลือบแคลงสงสัยอยู่ พลอยเป็นเหตุให้การปฏิบัติติดขัดไปด้วย

การสำเร็จมรรคผลใช่ไม่ได้อยู่ที่นิกาย...  หลวงปู่มั่นเคยบอกแก่หลวงปู่แหวนไว้!!!!

วันหนึ่ง จึงเข้าไปกราบขอญัตติกับหลวงปู่มั่นหลายรูปด้วยกัน ผลปรากฏว่า บางรูปท่านไม่อนุญาต บางรูปท่านอนุญาต ส่วนหลวงปู่แหวนท่านได้รับอนุญาต ท่านให้เหตุผลที่ท่านไม่อนุญาตว่า "ถ้าพากันมาญัตติเป็นพระธรรมยุตหมดเสียแล้ว ฝ่ายมหานิกายจะไม่มีใครแนะนำการปฏิบัติ มรรคผลไม่ได้ขึ้นอยู่กับนิกายหรอก แต่มรรคผลนั้นอยู่กับการปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ตามพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแนะนำสั่งสอนไว้แล้ว ละในสิ่งที่ควรละเว้นในสิ่งที่ควรเว้น เจริญในสิ่งที่ควรเจริญ นั่นแหละทางดำเนินไปสู่มรรคผล-นิพพาน"

การสำเร็จมรรคผลใช่ไม่ได้อยู่ที่นิกาย...  หลวงปู่มั่นเคยบอกแก่หลวงปู่แหวนไว้!!!!

บรรดาศิษย์ฝ่ายมหานิกาย ที่ท่านอนุญาตให้ญัตติกรรมใหม่ในเวลานั้นมีหลายรูป และรูปที่ท่านไม่อนุญาต ก็มีครูบาอาจารย์เฒ่าทองรัตน์และหลวงปู่ชารวมอยู่ด้วย

การสำเร็จมรรคผลใช่ไม่ได้อยู่ที่นิกาย...  หลวงปู่มั่นเคยบอกแก่หลวงปู่แหวนไว้!!!!