"หลวงปู่หล้า" ตอบจดหมาย...ว่าด้วยคำถามเรื่อง "ใครเป็นพระอรหันต์"!!

รู้จริง...รู้แจ้ง...ทุกเรื่องราวแห่งพระอริยสงฆ์ http://panyayan.tnews.co.th

หลวงปู่หล้า เขมปัตโต ตอบปัญหาธรรมและการปฏิบัติธรรม

 

คำถาม :

บุคคลกลุ่มหนึ่งชอบกล่าวอ้างพระองค์นั้นพระองค์นี้เป็นพระอรหันต์  หลวงปู่เองก็มีผู้จดหมายถามว่าหลวงปู่เป็นพระอรหันต์หรือเปล่า และบางครั้งยกยอให้หลวงปู่เป็นพระอรหันต์  หลวงปู่ก็ได้เมตตาตอบจดหมายเขาเหล่านั้น

 

"หลวงปู่หล้า" ตอบจดหมาย...ว่าด้วยคำถามเรื่อง "ใครเป็นพระอรหันต์"!!

หลวงปู่หล้า เขมปัตโต

หลวงปู่หล้าตอบ :

ที่ให้คะแนนหลวงปู่เป็นพระอรหันต์ แท้จริงแล้วหลวงปู่หาพระอรหันต์ในสกลกาย สกลใจ สกลวาจา มาช้านานแล้ว แต่ไม่พบเลย พบแต่กายสังขาร วจีสังขาร จิตสังขาร เท่านั้น  แม้จิตสังขารก็เกิดดับเร็วยิ่งกว่าพยับแดด ติดต่อกันเป็นรอบๆ เป็นพืด หาระหว่างมิได้  อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ก็คือผลลัพธ์

การปฏิบัติกาย วาจา ใจ ให้ถูกทาง เป็นหนทางไปสู่พระอรหันต์เท่านั้น  ไม่ใช่กาย วาจา ใจ เป็นพระอรหันต์  ถ้าปฏิบัติผิดก็เป็นทางไปสู่ความเสื่อมจิปาถะ  นรกก็ว่าเพราะมันรกอยู่ที่ใจเดือดร้อน  เมื่อมีผู้สรรเสริญว่าหลวงปู่เป็นพระอรหันต์ หลวงปู่ก็เฉยเสีย ไม่รับ ไม่ปัด  มีผู้ยกยอปอปั้นว่าเราเป็นพระอรหันต์ก็อย่าดีใจ เพราะพระวินัยทรงห้ามปรามไว้แจ่มแจ้งแล้ว

พระอรหันต์ไม่มีในรูปกายนามกาย คือขันธ์ ๕ เพราะรูปกายนามกาย ขันธ์ห้า เป็นขันธมาร  กิเลสมารก็เข้าไปสิง ถือเอาเป็นตัวตน เรา เขา สัตว์ บุคคล  ชนะกิเลสมารด้วยพระปัญญาอันถ่องแท้แน่ใจ มารทั้งหลายก็หายหน้าไปพร้อมกันทันเวลาพริบตาเดียว

รู้เท่าอันใดนั้นก็หายไป เพราะไม่ได้มาสงสัยอันนั้นอีกใช่หรือไม่  ใจที่ฝึกฝนดีแล้วกลายเป็นทรงธรรมอันไม่ตาย ไม่ได้มาบัญญัติว่าใจอีก แต่เพียงบัญญัติว่าธรรมอันไม่ตาย ธรรมทรงธรรม นิพพานทรงนิพพาน ก็ว่าได้

 

"หลวงปู่หล้า" ตอบจดหมาย...ว่าด้วยคำถามเรื่อง "ใครเป็นพระอรหันต์"!!

จดหมายของลูกๆ นั้น หลวงปู่ได้รับแล้วรู้สึกซาบซึ้งในสัมมาวาจาที่ลูกๆ พูด ลูกๆ ปรารภ  การที่ลูกให้คะแนนว่าหลวงปู่เป็นพระอรหันต์นั้นมันเป็นเรื่องของลูกๆ ต่างหาก ไม่ใช่เรื่องของหลวงปู่เลย  หลวงปู่มาตรวจดูในรูปขันธ์ก็สักแต่ว่าเป็นรูปขันธ์ไปเสีย มาตรวจดูในนามขันธ์ก็เป็นแต่สักว่านามขันธ์เสีย มาตรวจดูในคำว่าหลวงปู่ก็เป็นแต่สักว่าคำว่าสมมติหลวงปู่ไปเสีย  พระอรหันต์ไม่มีในหลวงปู่เสียแล้ว เหตุนั้นหลวงปู่จึงไม่ดีใจเสียใจในเรื่องนี้

อนึ่ง  รูปขันธ์ก็ดี นามขันธ์ก็ดี ที่เรียกว่าเราๆ เขาๆ ท่านๆ ตลอดจนถึงจิตใจและผู้รู้  ถ้าปฏิบัติถูกก็เป็นศีล สมาธิ ปัญญา เป็นหนทางเดินเข้าสู่พระนิพพาน  ถ้าทำถูกทางก็เป็นหนทางเพื่อเข้าสู่พระอรหันต์  ถ้าทำผิดก็ตรงกันข้าม  หนทางเข้าสู่พระอรหันต์กับหนทางสู่พระนิพพานก็รสชาติอันเดียวกัน ต่างกันก็แต่คำว่าชื่อเท่านั้น

สุดท้าย ด้วยเดชพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จงเป็นสุขทุกถ้วนหน้าในโลกุตรธรรมของพระบรมศาสดาอยู่ทุกเมื่อเทอญ