น้อมรำลึก...สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลป์ยาณิวัฒนาฯ..กับ..พระอัจฉริยภาพด้านภาษาฝรั่งเศส

ติดตามเรื่องราวดีๆ อีกมากมายได้ที่ http://panyayan.tnews.co.th

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ทรงมีความเชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศอย่างยิ่ง โดยเฉพาะภาษาฝรั่งเศส ทรงเคยรับเป็นอาจารย์พิเศษสอนภาษาฝรั่งเศสให้กับหลายมหาวิทยาลัย อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
น้อมรำลึก...สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลป์ยาณิวัฒนาฯ..กับ..พระอัจฉริยภาพด้านภาษาฝรั่งเศส

ในปีพุทธศักราช ๒๕๒๐ ทรงริเริ่มก่อตั้งสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยขึ้น เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การปรับปรุงวิธีการสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ทรงดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๐ จนถึง พ.ศ. ๒๕๒๔
ในปีพุทธศักราช ๒๕๒๒ ทรงได้รับการถวายพระเกียรติจากรัฐบาลฝรั่งเศส ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญตราชั้นสูงสุด ด้านศิลปะและอักษรศาสตร์
น้อมรำลึก...สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลป์ยาณิวัฒนาฯ..กับ..พระอัจฉริยภาพด้านภาษาฝรั่งเศส


ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐบาลฝรั่งเศสถวายอิสริยาภรณ์สูงสุดอีกสาขาหนึ่งคือ Croix de Commandeur de ordre National du Merite ในฐานะที่ทรงสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสอย่างต่อเนื่อง
ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๕ องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ถวายเหรียญ Victor Hugo อันเป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติด้านอักษรศาสตร์

น้อมรำลึก...สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลป์ยาณิวัฒนาฯ..กับ..พระอัจฉริยภาพด้านภาษาฝรั่งเศส
 
เครดิตภาพจากเว็บไซต์ http://www.princess-galyani.org)
เครดิตhttp://rilc.ku.ac.th/_2015/58-05-18/index.html