"พระอริยะเจ้าผู้งามดั่งดอกบัว" ผู้ได้โอกาสจากปู่เสาร์ และปู่มั่น ให้โอวาทธรรม

รู้จริง... รู้แจ้ง... ทุกเรื่องราวพระอริยสงฆ์ http://panyayan.tnews.co.th

"พระอริยะเจ้าผู้งามดั่งดอกบัว" ผู้ได้โอกาสจากปู่เสาร์ และปู่มั่น ให้โอวาทธรรม

"พระอริยะเจ้าผู้งามดั่งดอกบัว" ผู้ได้โอกาสจากปู่เสาร์ และปู่มั่น ให้โอวาทธรรม

พระเดชพระคุณหลวงปู่บุญจันทร์ กมโล พระอริยเจ้าผู้เอื้อเฟื้อในพระธรรม วินัยและข้อวัตรปฏิบัติอย่างหาที่ติมิได้ กิริยาอันงดงามทั้งภายนอกและภายใน บ่งออกมาจากกมลสันดานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันละเอียดประณีต ที่ก้าวผ่านการกลั่นกรองด้วยวัตรปฏิบัติของพระธุดงค์กรรมฐานมาโดยลำดับ จนก้าวขี้นสู่ความเป็นบัวเหนือน้ำ สมฉายานามของท่านที่ว่า"กมโล พระอริยเจ้าผู้งามดั่งดอกบัว"

ท่านได้ฟังธรรมปฏิบัติจากสองสำนัก สองพระอาจารย์ใหญ่แห่งยุคคือ ท่านพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล และท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ซึ่งน้อยรูปนักที่จักได้โอกาสวาสนาเช่นนี้ นอกจากนั้นท่านยังได้ธุดงค์ไปทั่วทุกทิศ ติดตามพระกรรมฐานชื่อดังหลายรูป ท่านมีนิสัยวาสนาในทางธรรมตั้งแต่วัยเยาว์ บ่งบอกทางแห่งสาวกบารมีญาณว่าจะถึงที่สุดในปัจจุบันชาติ

 

"พระอริยะเจ้าผู้งามดั่งดอกบัว" ผู้ได้โอกาสจากปู่เสาร์ และปู่มั่น ให้โอวาทธรรม

ในปลายปีพุทธศักราช ๒๔๗๗ ขณะเป็นสามเณรได้ติดตามพระอาจารย์สิ้ว ไปกราบท่านพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล ที่วัดป่าสุทธาวาส และท่านได้ให้โอวาทธรรมว่า "ให้ตั้งใจให้ดี ตั้งสติให้ดีนะ" โอวาทเพียงสั้นๆ ก็เป็นที่ติดตาตรึงใจเป็นอย่างยิ่ง และมีความศรัทธา พระกรรมฐานสายธรรมยุตเป็นอย่างยิ่ง

"พระอริยะเจ้าผู้งามดั่งดอกบัว" ผู้ได้โอกาสจากปู่เสาร์ และปู่มั่น ให้โอวาทธรรม

ในปีพุทธศักราช ๒๔๙๒ ได้เดินทางไปกราบนมัสการท่านพระอาจาย์มั่น ภูริทตฺโต และท่านพระอาจารย์มั่น ได้ให้โอวาทว่า "จะพิจารณาอะไร อย่าหนีจากกายและใจ พิจารณากายแล้ว ก็พิจารณาใจ จนหายสงสัย" โอวาทธรรมสั้นๆ ของหลวงปู่มั่นที่แสดงก็เพียงพอต่อการปราบกิเลส ภายในใจได้อย่างสิ้นเชิง

 

 

 

จากหนังสือ พระธุตังคเจดีย์ เจดีย์แห่งพระอรหันต์

วัดอโศการาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ