ปางนี้ท่านได้แต่ใดมา?! เปิดตำนาน "พระพุทธรูปปางประจำวันเกิด" ... บูชาแบบรู้ที่มาที่ไป ได้ทั้งบุญ ได้ทั้งกุศล!!

รู้จริง...รู้แจ้ง...ทุกเรื่องราวแห่งพระอริยสงฆ์ http://panyayan.tnews.co.th

ประวัติความเป็นมาของพระพุทธรูปปางต่าง ๆ และหลักในการเลือกบูชาตามวันที่เกิด

 

๑. คนเกิดวันอาทิตย์ :  บูชาพระพุทธรูป "ปางถวายเนตร" ซึ่งอยู่ในอิริยาบถยืน พระหัตถ์ขวาประกบทับพระหัตถ์ซ้ายอยู่หน้าพระเพลา ลืมพระเนตรทั้งสอง และอยู่ในพระอาการสำรวม  ปางนี้มาจากเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วทรงลืมพระเนตรเพ่งดูต้นโพธิ์เป็นเวลา ๗ วัน เพื่อระลึกถึงพระคุณของต้นโพธิ์นั้น

ปางนี้ท่านได้แต่ใดมา?! เปิดตำนาน "พระพุทธรูปปางประจำวันเกิด" ... บูชาแบบรู้ที่มาที่ไป ได้ทั้งบุญ ได้ทั้งกุศล!!

ปางถวายเนตร

 

๒. คนเกิดวันจันทร์ :  บูชาพระพุทธรูป "ปางห้ามสมุทร" (หรือ "ปางห้ามญาติ") ซึ่งอยู่ในอิริยาบถยืน ยกพระหัตถ์ทั้งสองข้างขึ้นแบเสมอพระอุระ  ปางนี้มาจากเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าแสดงปาฏิหาริย์ห้ามน้ำห้ามฝนเพื่อกำจัดทิฐิของเหล่าชฎิล

ปางนี้ท่านได้แต่ใดมา?! เปิดตำนาน "พระพุทธรูปปางประจำวันเกิด" ... บูชาแบบรู้ที่มาที่ไป ได้ทั้งบุญ ได้ทั้งกุศล!!

ปางห้ามสมุทร

 

๓. คนเกิดวันอังคาร :  บูชาพระพุทธรูป "ปางไสยาสน์" ซึ่งอยู่ในอิริยาบถนอนตะแคงข้างขวา หลับพระเนตร พระเศียรหนุนพระเขนย (หมอนหนุน) ฝ่าพระหัตถ์ขวารองรับพระเศียร พระกรทาบไว้บนพระปรัศว์ (สีข้าง) ซ้าย พระบาททั้งสองตั้งซ้อนกัน เหยียดปลายพระบาทเสมอกัน  ปางนี้มาจากพุทธประวัติตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน ณ ป่าไม้รัง เมืองกุสินารา

ปางนี้ท่านได้แต่ใดมา?! เปิดตำนาน "พระพุทธรูปปางประจำวันเกิด" ... บูชาแบบรู้ที่มาที่ไป ได้ทั้งบุญ ได้ทั้งกุศล!!

ปางไสยาสน์

 

๔. คนเกิดวันพุธ (กลางวัน) :  บูชาพระพุทธรูป "ปางอุ้มบาตร" ซึ่งอยู่ในอิริยาบถยืน พระหัตถ์ทั้งสองประคองบาตร  ปางนี้มาจากตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปบิณฑบาตในเมืองกบิลพัสดุ์โปรดบรรดาพระญาติและประชาชน

ปางนี้ท่านได้แต่ใดมา?! เปิดตำนาน "พระพุทธรูปปางประจำวันเกิด" ... บูชาแบบรู้ที่มาที่ไป ได้ทั้งบุญ ได้ทั้งกุศล!!

ปางอุ้มบาตร

 

๕. คนเกิดวันพุธ (กลางคืน) :  บูชาพระพุทธรูป "ปางปาลิไลยก์" ซึ่งอยู่ในอิริยาบถนั่ง พระหัตถ์ซ้ายวางคว่ำบนพระชานุเบื้องซ้าย พระหัตถ์ขวาวางบนพระชานุเบื้องขวา เป็นกิริยาทรงรับ มักจะมีรูปช้างหมอบถวายกระบอกน้ำและลิงถวายรวงผึ้ง  ปางนี้มาจากตอนที่พวกภิกษุชาวโกสัมพีและเวสาลีวิวาทกัน พระพุทธเจ้าจึงเสด็จหลีกไปประทับพระองค์เดียวที่ป่าปาลิไลยก์ โดยมีช้างและลิงมาเฝ้าถวายการรับใช้อยู่ตลอดไตรมาส

ปางนี้ท่านได้แต่ใดมา?! เปิดตำนาน "พระพุทธรูปปางประจำวันเกิด" ... บูชาแบบรู้ที่มาที่ไป ได้ทั้งบุญ ได้ทั้งกุศล!!

ปางปาลิไลยก์

๖. คนเกิดวันพฤหัสบดี :  บูชาพระพุทธรูป "ปางสมาธิ" ซึ่งอยู่ในอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ หงายพระหัตถ์ทั้งสอง พระหัตถ์ขวาซ้อนอยู่บนพระหัตถ์ซ้าย วางบนพระเพลา  เป็นปางที่เตือนให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงเจริญสมาธิจนบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ

ปางนี้ท่านได้แต่ใดมา?! เปิดตำนาน "พระพุทธรูปปางประจำวันเกิด" ... บูชาแบบรู้ที่มาที่ไป ได้ทั้งบุญ ได้ทั้งกุศล!!

ปางสมาธิ

 

๗. คนเกิดวันศุกร์ :  บูชาพระพุทธรูป "ปางรำพึง" ซึ่งอยู่ในอิริยาบถยืน พระหัตถ์ทั้งสองประสานพระอุระ พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย เป็นกิริยารำพึง  ปางนี้มาจากตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วทรงรำพึงว่าควรจะสอนธรรมแก่ชาวโลกหรือไม่ เพราะธรรมที่ตรัสรู้นั้นลึกซึ้งยิ่งนัก  ท้าวสหัมบดีพรหมจึงมาทูลอาราธนาพระองค์ให้โปรดสัตว์โลก โดยเปรียบมนุษย์กับบัวสี่เหล่าว่า ดอกบัวที่โผล่พ้นน้ำแล้วย่อมบานด้วยไออุ่นจากแสงอาทิตย์ฉันใด มนุษย์ผู้มีอุปนิสัยบารมีถึงพร้อม เมื่อได้ฟังธรรมแล้วย่อมจะบรรลุธรรมฉันนั้น

ปางนี้ท่านได้แต่ใดมา?! เปิดตำนาน "พระพุทธรูปปางประจำวันเกิด" ... บูชาแบบรู้ที่มาที่ไป ได้ทั้งบุญ ได้ทั้งกุศล!!

ปางรำพึง

 

๘. คนเกิดวันเสาร์ :  บูชาพระพุทธรูป "ปางนาคปรก" ซึ่งอยู่ในอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ แต่ประทับนั่งบนขนดหางของพญานาคซึ่งขดกันเจ็ดชั้น พญานาคแผ่พังพานเป็นห้าเศียรบ้าง เจ็ดเศียรบ้าง  ปางนี้มาจากตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วประทับนั่งพิจารณาธรรมอยู่ที่ร่มไม้จิก เมื่อเกิดพายุฝน พญามุจจลินทนาคราชจึงแสดงอิทธิฤทธิ์แผ่พังพาน

ปางนี้ท่านได้แต่ใดมา?! เปิดตำนาน "พระพุทธรูปปางประจำวันเกิด" ... บูชาแบบรู้ที่มาที่ไป ได้ทั้งบุญ ได้ทั้งกุศล!!

ปางนาคปรก

ที่มา : หนังสือ "วิชาที่พระพุทธเจ้าไม่สอน" โดย ทวีศักดิ์ ใครบุตร