"ในหลวง"กับ"ศุภนิมิตของหลวงปู่ฝั้น อาจาโร" สมเด็จพระญาณสังวรฯ ทรงตรัสไว้

รู้จริง... รู้แจ้ง... ทุกเรื่องราวพระอริยสงฆ์ http://panyayan.tnews.co.th

"ในหลวง" กับ "ศุภนิมิตของหลวงปู่ฝั้น อาจาโร"  สมเด็จพระญาณสังวรฯ ทรงตรัสไว้

"ในหลวง"กับ"ศุภนิมิตของหลวงปู่ฝั้น อาจาโร" สมเด็จพระญาณสังวรฯ ทรงตรัสไว้

ไม่ว่าจะตกเข้าไปในที่มีภัยอันตรายมากมายเพียงใด

ผู้ถึงรัตนตรัยเป็นสรณะย่อมพ้นจากภัยทั้งปวงนั้น ทั้งทางกายและทางใจ

ทางใจ คือ ไม่กลัว ไม่หวาด ไม่สะดุ้ง และไม่หนี

มีแสดงไว้ว่า ผู้นึกถึงพระพุทธเจ้า หรือพระธรรมของพระองค์

หรือพระสงฆสาวกของพระองค์

แม้ตกอยู่ในที่แวดล้อมที่น่าสะพึงกลัว ก็จะไม่กลัว ไม่หนี

เพราะพระพุทธองค์ทรงเป็นผู้ไม่สะดุ้ง ไม่กลัว และไม่หนี

สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าพระผู้ทรงคุณอันประเสริฐ

ทรงถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะมั่นคง จึงไม่เคยทรงหนีเหตุการณ์ใดเลย

ทรงเผชิญได้ด้วยพระอาการสงบอย่างยิ่งและทรงชนะตลอด

"ในหลวง"กับ"ศุภนิมิตของหลวงปู่ฝั้น อาจาโร" สมเด็จพระญาณสังวรฯ ทรงตรัสไว้

ท่านพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร แห่งวัดถ้ำขาม จังหวัดสกลนคร เล่าไว้ว่า

ท่านได้นิมิตเห็นสัตว์ร้ายมากมายในป่าแห่งหนึ่ง กำลังอาละวาดวุ่นวายไปทั้งป่า

สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทรงปรากฏพระองค์ขึ้น

ท่ามกลางความน่าสะพึงกลัวนั้น

และทันใดสิงห์สาราสัตว์ที่กำลังบ้าคลั่ง ก็สยบลงทั้งหมดแทบเบื้องพระยุคลบาท

ศุภนินิตท่านพระอาจารย์ฝั้น ท่านปรากฏแล้วว่าเป็นจริง

มีเหตุการณ์เกิดขึ้นรับรองแล้วหลายครั้งหลายหน เป็นที่ประจักษ์

"ในหลวง"กับ"ศุภนิมิตของหลวงปู่ฝั้น อาจาโร" สมเด็จพระญาณสังวรฯ ทรงตรัสไว้

ที่มา : พระมงคลวิเสสกถา ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ๖ ธันวาคม ๒๕๓๙

       : สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก