กรรม ผลของกรรมมีจริง พ่อแม่ทำบาป บุตรธิดารับเคราะห์แทนจริงหรือ ? สมเด็จพระญาณสังวรฯให้คำตอบชัด

รู้จริง... รู้แจ้ง... ทุกเรื่องราวพระอริยสงฆ์ http://panyayan.tnews.co.th

กรรม ผลของกรรมมีจริง พ่อแม่ทำบาป บุตรธิดารับเคราะห์แทนจริงหรือ ?? สมเด็จพระญาณสังวรฯให้คำตอบชัด

กรรม ผลของกรรมมีจริง พ่อแม่ทำบาป บุตรธิดารับเคราะห์แทนจริงหรือ ? สมเด็จพระญาณสังวรฯให้คำตอบชัด

“กรรมมีจริง ผลของกรรมมีจริง”  “กรรมดีให้ผลดีจริง กรรมชั่วให้ผลชั่วจริง”

“ผู้ใดทำกรรมใดไว้ จักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น ผู้ไม่ได้ทำ หาต้องได้รับไม่”

ความเข้าใจผิดในเรื่องนี้มีอยู่ให้ได้ยินได้ฟังอยู่เนื่องๆ เช่น มารดาบิดาทำไม่ดีต่างๆ นานาให้เห็น เกิดเหตุการณ์รุนแรงแก่ชีวิตบุตรธิดา ก็มักกล่าวกันว่าลูกรับเคราะห์แทนมารดาบิดาบ้างหรือลูกรับกรรมแทนมารดาบิดาบ้าง

กรรม ผลของกรรมมีจริง พ่อแม่ทำบาป บุตรธิดารับเคราะห์แทนจริงหรือ ? สมเด็จพระญาณสังวรฯให้คำตอบชัด

ความจริงไม่เป็นเช่นนั้น กรรมของผู้ใด ผลย่อมเป็นของผู้นั้น จะรับผลกรรมแทนกันไม่ได้...ไม่มี มารดาบิดาทำไม่ดี ทำบาปทำอกุศล ยังอยู่ดีมีสุขเพราะผลของบาปอกุศลยังส่งไม่ถึง แต่บุตรธิดาที่ไม่ทันได้ทำบาปทำอกุศล กลับต้องมีอันเป็นไปต่างๆ นั้น นั่นเป็นเรื่องของการรับผลของบาปอกุศลที่ทำไว้ในภพชาติก่อน ที่ตามมาส่งผลในภพในชาตินี้แน่นอน บุตรธิดาผู้ได้รับผลไม่ดีต่างๆ นานา ต้องทำกรรมไม่ดีไว้ในภพชาติหนึ่งแน่นอน แต่เราไม่รู้ไม่เห็นเท่านั้น ไม่ใช่บุตรธิดารับผลกรรมแทนมารดาบิดา

กรรม ผลของกรรมมีจริง พ่อแม่ทำบาป บุตรธิดารับเคราะห์แทนจริงหรือ ? สมเด็จพระญาณสังวรฯให้คำตอบชัด

ผู้จะเกิดร่วมกัน เป็นแม่เป็นพ่อเป็นลูกกัน ต้องมีกรรมดีกรรมชั่วในระดับเดียวกัน ไม่แตกต่างห่างไกลกัน จึงทำให้เหมือนลูกรับกรรมแทนพ่อแม่ผู้ทำบาปอกุศล ลูกที่มารับผลไม่ดีต่างๆ ขณะที่พ่อแม่ผู้ประกอบกรรมไม่ดีนั้น นั่นเพราะกรรมไม่ดีของลูกส่งผลทันในระยะนั้น จึงทำให้ยากจะเข้าใจได้ จึงทำให้เกิดความสับสนกันมาก กรรมของคนหนึ่ง ผลจะไม่เกิดแก่อีกคนหนึ่งแน่นอน

 

 

: อำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม

: สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปริณายก