หลวงพ่อพุธเตือนสติลัทธิแก้กรรม ... กรรมเก่าแก้ไม่ได้ แต่สิ่งที่ทำได้คือให้เร่งสร้างกรรมใหม่ที่ดีจนกรรมเก่าตามไม่ทัน!!

รู้จริง... รู้แจ้ง... ทุกเรื่องราวพระอริยสงฆ์ http://panyayan.tnews.co.th

หลวงพ่อพุธเตือนสติลัทธิแก้กรรม ... กรรมเก่าแก้ไม่ได้ แต่สิ่งที่ทำได้คือให้เร่งสร้างกรรมใหม่ที่ดีจนกรรมเก่าตามไม่ทัน!!

หลวงพ่อพุธเตือนสติลัทธิแก้กรรม ... กรรมเก่าแก้ไม่ได้ แต่สิ่งที่ทำได้คือให้เร่งสร้างกรรมใหม่ที่ดีจนกรรมเก่าตามไม่ทัน!!

เรื่อง "กรรมเก่าแก้ไขไม่ได้ ให้เร่งสร้างกรรมดีหนีกรรมชั่ว"

การที่จะรู้กรรมเก่าอะไรในอดีตนั้น ไม่เป็นปัญหาสำคัญ ในเมื่อเรารู้แล้วมันก็ไม่มีประโยชน์ "กรรมที่เราทำลงไปแล้ว ไม่มีโอกาสที่จะแก้ได้" มีทางเดียวว่าเราเชื่อกรรม และเชื่อผลของกรรม เชื่อว่า ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ส่วนกรรมชั่วในชาติอดีตนั้น เราอาจจะมี แต่ในชาตินี้เรามีความสำนึกรับผิดชอบ ชั่ว ดี แล้ว และเชื่อกฎแห่งกรรมแล้วว่า ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เราก็พยายามละเว้นจากการทำชั่ว ทำแต่ดี ๆ เรื่อยไป ในเมื่อทำแต่ดีๆ เรื่อยไป ถ้าหากเรามีการทำสมาธิภาวนา เราสามารถจะบรรลุ มรรค ผล นิพพานได้

 

 

หลวงพ่อพุธเตือนสติลัทธิแก้กรรม ... กรรมเก่าแก้ไม่ได้ แต่สิ่งที่ทำได้คือให้เร่งสร้างกรรมใหม่ที่ดีจนกรรมเก่าตามไม่ทัน!!

ส่วนกรรมเก่าแม้ผู้บรรลุ มรรค ผล นิพพาน แล้วยังต้องรับกรรมอยู่ เช่น พระโมคคัลลาน์ เป็นต้น เพราะฉะนั้น จึงไม่ใช่ปัญหาสำคัญที่เราต้องไปแก้กรรมเก่า ทำแต่ความดีใหม่ในปัจจุบันนี้ให้มาก ๆ ขึ้น ถ้าหากว่ากรรมเก่าในอดีตมันอาจจะมีเพียงเล็กน้อย แต่เราทำในปัจจุบันให้เพิ่มมากขึ้น ๆ กรรมใหม่นี้ในเมื่อสะสมไว้มาก ๆ เข้า มันก็มีพลังหนุนจิตให้มุ่งเร็วขึ้น

หลวงพ่อพุธเตือนสติลัทธิแก้กรรม ... กรรมเก่าแก้ไม่ได้ แต่สิ่งที่ทำได้คือให้เร่งสร้างกรรมใหม่ที่ดีจนกรรมเก่าตามไม่ทัน!!

ในเมื่อผลกรรมใหม่นี้บันดาลจิตของเราให้วิ่งเร็วขึ้น กรรมเก่ามีวิ่งตามมา มันก็วิ่งช้าลง มันทำให้ห่างจากของเก่าเรื่อยไป ถ้าหากเราได้บรรลุ มรรค ผล นิพพาน แล้ว ถึงแม้ว่ากรรมเก่าจะตามมาทันให้ผลในอัตภาพนี้ แต่ก็ไม่สามารถประทุษร้ายจิตใจของเราให้เป็นอย่างอื่นได้

ที่มา :(คติธรรม หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1157682760988068&id=238296179593402&substory_index=0