สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะผู้บริหารมูลนิธิชัยพัฒนา เฝ้าฯ ถวายพระพร

www.tnews.co.th

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะผู้บริหารมูลนิธิชัยพัฒนา เฝ้าฯ ถวายพระพร 

วันที่ 2 เมษายน 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา หม่อมหลวง จิรพันธุ์ ทวีวงศ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายลลิตถนอมสิงห์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นางสาววิราวรรณ วนดุรงค์ เหรัญญิก และนางภากมล รัตนเสรี รองเหรัญญิก เฝ้าฯ ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2560 ณ วังสระปทุม กรุงเทพมหานคร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะผู้บริหารมูลนิธิชัยพัฒนา เฝ้าฯ ถวายพระพร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะผู้บริหารมูลนิธิชัยพัฒนา เฝ้าฯ ถวายพระพร