6 เมษายน 2560  ร่วมพิธีอัญเชิญพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ประดิษฐานบนบุศบกหินอ่อน ณ วัดญาณสังวราราม ชลบุรี.

ติดตามเรื่องราวดีๆ อีกมากมายได้ที่ http://www.tnews.co.th

ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวร่วมพิธีอัญเชิญพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ประดิษฐานบนบุษบกหินอ่อน และพิธีเปิดอริยาคาร ณ วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันที่ 6 เมษายน 2560

วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธศาสนาสถานที่สำคัญอีกหนึ่งแห่งของภูมิภาคตะวันออกและประเทศไทย ได้กำหนดจัดงานพิธีอัญเชิญพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ประดิษฐานบนบุษบกหินอ่อน และพิธีเปิดอริยาคาร ในวันที่ 6 เมษายน 2560 และจะเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้ากราบนมัสการพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ถึงวันที่ 13 เมษายน 2560 อีกทั้งภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้าและมีกิจกรรมที่น่าสนใจให้ร่วมสนุกมากมาย

 

วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เรียกได้ว่าเป็นวัดที่สำคัญวัดหนึ่งในภูมิภาคตะวันออกเลยก็ว่าได้ เพราะวัดแห่งนี้คือพุทธสถานที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก โปรดให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2519 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ผู้มีพระคุณต่อประเทศ และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

เมื่อความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่าเจ้าพระคุณสมเด็จฯ จะสร้างวัด กอปรกับพระองค์ทรงห่วงใยว่าความเจริญอย่างรวดเร็วในภาคอุตสาหกรรมในแถบภาคตะวันออก จะทำให้ประชาชนห่างไกลพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น จึงทรงมีพระราชดำริที่ต้องการให้วัดญาณสังวรารามเป็นศูนย์รวมทางพระพุทธศาสนาแก่พุทธศาสนิกชนในพื้นที่แห่งนี้และพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมทั้งได้มีการสร้างโครงการพระราชดำริในพื้นที่บางส่วนของวัด เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้ที่สนใจ จึงกล่าวได้ว่าวัดแห่งนี้เป็นวัดของ "สองธรรมราชา" ที่ธรรมราชาและสังฆราชา ทรงเกื้อกูลและช่วยกันสร้างร่วมกัน จนกลายเป็นพุทธศาสนสถานที่งดงามและทรงคุณค่าอย่างในปัจจุบัน

6 เมษายน 2560  ร่วมพิธีอัญเชิญพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ประดิษฐานบนบุศบกหินอ่อน ณ วัดญาณสังวราราม ชลบุรี.

6 เมษายน 2560  ร่วมพิธีอัญเชิญพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ประดิษฐานบนบุศบกหินอ่อน ณ วัดญาณสังวราราม ชลบุรี.

 

นอกจากวัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะมีที่มาที่ไปที่น่าสนใจแล้ว ภายในวัดยังมีสถานที่สำคัญให้ไปเที่ยวชมมากมาย อาทิ
          - พระอุโบสถ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยตัวอุโบสถมีการถอดแบบมาจากวิหารรังสีในวัดบวรนิเวศวิหาร มีสิ่งที่สำคัญ เช่น บริเวณประตูกลางด้านอกของพระอุโบสถ ก็มีการอัญเชิญตราพระราชลัญจกรไอยราพตประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมาประดิษฐานไว้
              ภายในพระอุโบสถก็เป็นที่ประดิษฐานของพระประธานนามว่า สมเด็จพระพุทธญาณเรศวร์ ที่มีการสร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยภายในองค์พระมีการบรรจุพระผงพุทธพิมพ์ญาณสังวร ทรงสมเด็จฯ จำนวน 84,000 องค์ ไว้ภายในฐานพระปฏิมาด้วย
         - พระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์ เป็นพระบรมธาตุเจดีย์ 3 ชั้น ชั้นล่างจัดแสดงนิทรรศการชั่วคราว ชั้นที่ 2 มีแท่นประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง และชั้นที่ 3 เรียกว่า "ห้องทอง" เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุของสาวก พระบรมธาตุแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียตริบูรพมหากษัตริย์แห่งบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ โดยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณารับเป็นองค์อุปถัมภ์ในการก่อสร้าง และยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานนามว่า "พระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์" ซึ่งมีความหมายว่า "พระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมธาตุเพื่อความวัฒนถาวรของราชวงศ์จักรี"
         - พระมหามณฑปพุทธบาท ภปร. สก. สร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์มณฑปด้านนอกประดับด้วยกระเบื้องโมเสกอย่างสวยงาม ด้านในเป็นที่ประดิษฐานของรอยพระพุทธบาทแกะสลักบนหินธรรมชาติ และมีพระพุทธรูป 4 ปาง ประทับอยู่ 4 มุม ของพระมหามณฑป

6 เมษายน 2560  ร่วมพิธีอัญเชิญพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ประดิษฐานบนบุศบกหินอ่อน ณ วัดญาณสังวราราม ชลบุรี.
 

        ทั้งนี้ในวันที่ 6 เมษายน 2560 จะมีการจัดพิธีอัญเชิญพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ประดิษฐานบนบุษบกหินอ่อน และพิธีเปิดอริยาคาร โดยสมเด็จพระวันรัต เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุตและประธานกรรมการบริหารวัดญาญสังวราราม วรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ โถงชั้นที่ 1 ในพระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์ เริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น. โดยการจัดงานครั้งนี้จะมีการจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 13 เมษายน 2560 เพื่อให้พุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมกราบนมัสการพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

ไม่เพียงเท่านั้นยังมีการจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าจากร้านค้าโอทอป, การออกร้านจากนักเรียนโรงเรียนผู้รู้ ญสส.๘๐, การนำเที่ยวสถานที่สำคัญภายในวัดกับมัคคุเทศก์น้อย, การแสดงดนตรีธรรมคีตาจากมูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะ และพิธีสวดมนต์เย็นบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่ราชวงศ์จักรี (วันที่ 6-12 เมษายน 2560)
          สำหรับบุษบกหินอ่อนที่จะใช้บรรจุพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก มีลักษณะเป็นบุษบกเครื่องยอดรูปทรง 8 เหลี่ยม ความสูงจากฐานถึงยอดประมาณ 3.50 เมตร และกว้างประมาณ 1.20 เมตร โครงสร้างขององค์บุษบกเป็นสเตนเลส กรุผิวด้วยหินอ่อนสีขาวจากอิตาลี ประดับตกแต่งด้วยงานประติมากรรมหล่อโลหะลงรักปิดทอง ออกแบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพร สุวรรณนคร คณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และควบคุมการก่อสร้างโดยอาจารย์สรายุทธ ทรัพย์สุข รองคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          
พุทธศาสนิกชนหรือผู้ที่สนใจสามารถที่จะร่วมทำบุญเพื่อร่วมสร้างบุษบกได้ที่วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดชลบุรี หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนสุขุมวิท ชื่อบัญชี วัดญาณสังวราราม เพื่อโครงการพัฒนาวัด เลขที่บัญชี 676-027777-9

โดยการร่วมทำบุญจำนวนเงิน 1,000 บาทขึ้นไปก็จะได้รับเหรียญที่ระลึกงานประดิษฐานพระอัฐิบนบุษบก ทำจากทองแดงรมดำ ด้านหน้าเป็นรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ส่วนด้านหลังจะเป็นรูปบุษบก มีการตอกเลขลำดับการผลิต พร้อมแผ่นซีดีแสดงที่มาการจัดสร้างบุษบก บรรจุในกล่องผ้าไหม มีจำนวนจำกัดเพียง 9,999 ชุด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 08 1824 2131

6 เมษายน 2560  ร่วมพิธีอัญเชิญพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ประดิษฐานบนบุศบกหินอ่อน ณ วัดญาณสังวราราม ชลบุรี.

ที่มา travel.kapook.com

      วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์
 

logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด