ความกตัญญูในล้นเกล้า รัชกาลที่ 6!! พระสังฆราชทรงชี้ให้เห็นความหมายอันลึกซึ้งที่แฝงอยู่ในชื่อและที่มาของ ม.ดัง

ติดตามเรื่องราวดีๆ ได้ที่ http://www.tnews.co.th

25 มีนาคม เวลา 10.00 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปทรงเป็นประธานสงฆ์ พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.6) ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ทั้งนี้ ที่เฟซบุ๊คของ  “Pimluck Siriwatcharatorn” ได้เผยแพร่ภาพของพิธีดังกล่าว พร้อมระบุข้อความไว้ดังนี้

 

พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกเสด็จไปทรงเป็นประธานสงฆ์ พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดและพระผู้ทรงสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เนื่องในวาระ ๑๐๐ ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันเสาร์ ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความกตัญญูในล้นเกล้า รัชกาลที่ 6!! พระสังฆราชทรงชี้ให้เห็นความหมายอันลึกซึ้งที่แฝงอยู่ในชื่อและที่มาของ ม.ดัง

 

ความกตัญญูในล้นเกล้า รัชกาลที่ 6!! พระสังฆราชทรงชี้ให้เห็นความหมายอันลึกซึ้งที่แฝงอยู่ในชื่อและที่มาของ ม.ดัง

ทั้งนี้ สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระสัมโมทนียกถา ในวาระ 100 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาฯ ซึ่งกล่าวถึงสมัยที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่5) ทรงสถาปนาโรงเรียนมหาดเล็กขึ้น เนื่องด้วยทรงพระราชปราถนา ปฏิรูประบบราชการ เพื่อบ่มเพาะข้าราชการให้สยามมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ และเมื่อมาถึงแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.6) ก็ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระราชบิดาต่อมา

 

ในเรื่องการก่อตั้งขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยจุฬานั้น สมเด็จพระสังฆราชทรงชี้ให้เห็นถึงความเป็นมาที่แฝงความหมายอันลึกซึ้ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณและอุดมการณ์ของ พระเจ้าอยู่หัว ร.6  ดังตอนหนึ่งที่พระสังฆราชได้ประทานสัมโมทนียกถาความว่า

 

“นับว่าเป็นมหาโชคของไทยเรา ที่ได้มีพระมหากษัตรสืบราชสันติวงศ์ ต่อมาคือในหลวง ร.6 ทรงเร่งขยายโรงเรียนมหาดเล็กขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาของชนชาวสยามในนามว่าโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ความกตัญญูในล้นเกล้า รัชกาลที่ 6!! พระสังฆราชทรงชี้ให้เห็นความหมายอันลึกซึ้งที่แฝงอยู่ในชื่อและที่มาของ ม.ดัง

ท่านทั้งหลาย สังเกตถ้อยคำหรือไม่ว่านามแห่งสถาบันนั้น ไม่ได้ทรงใช้พระปรมาภิไธยส่วนพระองค์ แต่ทรงตั้งพระทัยถวายไว้เป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ แด่องค์สมเด็จพระบรมชนกนาถ ทั้งยังพระราชทานพระราชทรัพย์และที่ดิน พระราชทานพระบรมราโชบายและบุคลากร เพื่อการบริหารจัดการเป็นมหาวิทยาลัย ตราบกระทั่ง 26 มีนาคมเมื่อ 1 ศตวรรษก่อน มหาวิทยาลัยแห่งแรกของสยาม จึงได้รับพระบรมราชกรุณาให้เกิดขึ้น”

ความกตัญญูในล้นเกล้า รัชกาลที่ 6!! พระสังฆราชทรงชี้ให้เห็นความหมายอันลึกซึ้งที่แฝงอยู่ในชื่อและที่มาของ ม.ดัง

ผู้คนทั้งหลายเมื่อเอ่ยถึงจุฬาฯ ก็จะระลึกถึงสมเด็จพระปิยมหาราช เว้นแต่ผู้ทราบประวัติจึงจะระลึกถึงสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า อาตมาย้ำเตือนเพราะมหาวิทยาลัยแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานแห่งความกตัญญูกตเวที ที่สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ทรงสนองพระราชดำริของ พระราชบุพการี ที่ทรงมีพระราชปรารภให้มีมหาวิทยาลัย แม้จะทรงสวรรคต แต่พระราชโอรสก็ไม่ทรงละเลย ทรงพากเพียรอุปสรรคที่กีดขวางความเป็นมหาวิทยาลัยให้ผ่านไปได้ จนก่อร่างเป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ในวันนี้ ยิ่งไปกว่านั้น ยังทรงไม่มีพระประสงค์จะให้ใครสรรเสริญพระองค์เอง ดังนั้น นามว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงมีความหมายลึกซึ้งและสูงส่งทั้งด้านที่มาและอุดมการณ์ หากว่าท่านทั้งหลายจะประสงค์ให้เกิดมงคลพรแก่ตนเองและมหาวิทยาลัย

ความกตัญญูในล้นเกล้า รัชกาลที่ 6!! พระสังฆราชทรงชี้ให้เห็นความหมายอันลึกซึ้งที่แฝงอยู่ในชื่อและที่มาของ ม.ดัง

(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.6)

ขอจงพินิจว่าในหลวงร.6 ทรงกตัญญูต่อพระบรมราชชนกอย่างไร ขอทุกท่านจงกตัญญูต่อสมเด็จพระมหาธีราชเจ้าอย่างนั้น พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ไว้ด้วยลักษณะปิดทองหลังพระ เพื่อเชิดชูพระปรมาภิไธยของสมเด็จพระปิยมหาราช ขอท่านทั้งหลายจงมีอุดมการณ์เต็มเปี่ยมในการประกอบกิจการงาน ศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยนี้อย่างนั้น

 

ขอบคุณภาพประกอบจาก : “Pimluck Siriwatcharatorn”