พระบารมีสมเด็จญาณฯ ช่วยป้องกันการระเบิดเขา!! ณ "เขาชีจรรย์" ด้วยกุศโลบาย เปลี่ยนเขาธรรมดาให้กลายเป็นสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา

ติดตามเรื่องราวดีๆ อีกมากมายได้ที่ http://www.tnews.co.th

พระบารมีสมเด็จญาณฯ ช่วยป้องกันการระเบิดเขา!! ณ "เขาชีจรรย์" ด้วยกุศโลบาย เปลี่ยนเขาธรรมดาให้กลายเป็นสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา

              เขาชีจรรย์ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1/4 ตารางกิโลเมตร มีลักษณะสูงชันมากยอดเขาสูงที่สุดมีความสูง 248 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 180 เมตรจากระดับพื้นดิน เขาชีจรรย์เป็นหินเนื้อปูนประกอบด้วยหินอ่อนแคลก์ซิลิเกตรูปเลนส์ ขนาบด้วยหินฟิลไลต์ หินฉนวน และหินเมต้าเชิร์ต

พระบารมีสมเด็จญาณฯ ช่วยป้องกันการระเบิดเขา!! ณ "เขาชีจรรย์" ด้วยกุศโลบาย เปลี่ยนเขาธรรมดาให้กลายเป็นสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา สังฆปริณายก เมื่อครั้งยังดำรงตำแหน่งเป็น สมเด็จพระญาณสังวร เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งทรงเสียดายเขาชีจรรย์ที่มีภูมิทัศน์ยิ่งใหญ่สง่างามตามธรรมชาติ แต่กำลังถูกระเบิดทำลายทุกวัน จึงทรงดำริที่จะอนุรักษ์เขาชีจรรย์ให้คงชื่ออยู่คู่กับเขาชีโอนซึ่งมีส่วนหนึ่งอยู่ในเขตสังฆาวาสของวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ด้วยการสร้างพระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาเขาชีจรรย์ให้เป็นปูชนียสถานสำคัญทางพระพุทธศาสนา

 

พระบารมีสมเด็จญาณฯ ช่วยป้องกันการระเบิดเขา!! ณ "เขาชีจรรย์" ด้วยกุศโลบาย เปลี่ยนเขาธรรมดาให้กลายเป็นสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 ถึง พ.ศ. 2533 คณะกรรมการกำหนดรูปแบบพระพุทธรูปแกะสลักหินหน้าผาเขาชีจรรย์ ซึ่งตั้งโดยคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้กำหนดข้อยุติสร้างพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ เป็นพระพุทธรูปประทับนั่งปางมารวิชัยเลียนแบบพระพุทธนวราชบพิตรศิลปะสุโขทัยผสมล้านนา ขนาดความสูง 109 เมตร หน้าตักกว้าง 70 เมตร ฐานบัวหรือบัวบัลลังค์สูง 21 เมตรรวมความสูงขององค์พระและบัลลังค์ทั้งสิ้น 130 เมตรเป็นแบบนูนต่ำ

พระบารมีสมเด็จญาณฯ ช่วยป้องกันการระเบิดเขา!! ณ "เขาชีจรรย์" ด้วยกุศโลบาย เปลี่ยนเขาธรรมดาให้กลายเป็นสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา

โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตพระราชทานนามพระพุทธรูปว่า “พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา” มีความหมายว่า “พระพุทธเจ้าทรงเป็นศาสดาที่รุ่งเรื่องสว่างประเสริฐ ดุจดังมหาวชิระ”

 

 

 

cr.teeteawthai.com, painaidii.com , tvpoolonline.com