คนดีศรียะลา!!! เปิดประวัติ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองยะลาผู้วางรากฐานผังเมืองยะลา ติดผังเมืองดีระดับโลก!!! (ชมภาพ)

ติดตามต่อที่ http://www.tnews.co.th/

เมืองยะลาได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีการวางผังเมืองที่ดีและสวยงามแห่งหนึ่งในประเทศไทย เป็นเมืองที่สวยงามร่มรื่น สะดวกในการพัฒนาทุกด้าน จนได้รับการกล่าวขานจาก หน่วยงานและองค์กรต่างๆ อยู่เสมอ ซึ่งครั้งนึงเมืองยะลาเคยได้รับรางวัลระดับโลกของUNESCO มาแล้ว โดยผังเมืองที่ดีดังกล่าวนี้ พระรัฐกิจวิจารณ์ (สวาสดิ์ ณ นคร) นายกเทศมนตรีเมืองยะลาท่านแรก ได้เป็นผู้วางรากฐานไว้ ซึ่งมีการบันทึกข้อมูลไว้ดังนี้

พระรัฐกิจวิจารณ์ (สวาสดิ์ ณ นคร) อดีตนายกเทศมนตรีเมืองยะลา และอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นผู้วางรากฐานผังเมืองยะลาจนได้ชื่อว่าเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่มีผังเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามที่สุด พระรัฐกิจวิจารณ์ไม่เพียงแต่วางผังเมืองให้จังหวัดยะลาเท่านั้นแต่ยังได้สร้างความเจริญให้แก่ตัวเมืองยะลาในหลายๆ ด้าน ซึ่งเป็นรากฐานที่มั่นคงและเป็นที่ประจักษ์ในฐานะ คนดีศรียะลาอยู่จนถึงปัจจุบัน คุณความดีของท่าน จึงเป็นแบบอย่างที่ดีและยิ่งใหญ่ให้แก่ลูกหลานชาวยะลาได้เรียนรู้และสืบสานแนวทางที่ดีนี้สืบต่อไป

คนดีศรียะลา!!! เปิดประวัติ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองยะลาผู้วางรากฐานผังเมืองยะลา ติดผังเมืองดีระดับโลก!!! (ชมภาพ)

พระรัฐกิจวิจารณ์เคยรับราชการ ดำรงตำแหน่งข้าหลวงประจำจังหวัดยะลาคนที่ 10 ระหว่าง พ.ศ.2456-2458 เมื่อออกจากราชการแล้วได้สมัครรับเลือกตั้งเป็นเป็นสมาชิกสภาเทศบาล และได้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีติดต่อกันถึง 2 สมัย ตั้งแต่ พ.ศ.2480-2488 ในช่วงที่ท่านดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองยะลา ท่านได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจเพื่อสร้างเมืองยะลาอย่างจริงจัง โดยเริ่มตั้งเมืองยะลาที่ตำบลนิบง ตั้งแต่การวางผังเมืองเป็นวงเวียน 1-2 และ 3 เตรียมจัดผังสำหรับก่อสร้างสถานที่สำคัญของราชการ และให้การสนับสนุนจังหวัดในการย้ายศูนย์ราชการ เช่น ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา ศาลจังหวัดยะลา และสถานีตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จากตำบลสะเตงมาตั้งอยู่ในเขตเทศบาล จัดหาศูนย์กลางของตัวเมืองร่วมกับบิดาของนายอดุลย์ ภูมิณรงค์ซึ่งต่อมาเป็นที่สร้างศาลหลักเมืองยะลา และยังได้ความร่วมมือช่วยเหลือสร้างสำนักสงฆ์วัดพุทธภูมิ โรงเรียนประชาบาลตำตำบลสะเตง (ต่อมาเปลี่ยนเป็นโรงเรียนเทศบาล 1) และสถานีตำรวจบ้านนิบง

คนดีศรียะลา!!! เปิดประวัติ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองยะลาผู้วางรากฐานผังเมืองยะลา ติดผังเมืองดีระดับโลก!!! (ชมภาพ)

พระรัฐกิจวิจารณ์ ได้ตัดถนนสายสำคัญๆ คือ จากสถานีรถไฟยะลา ไปยังกิโลศูนย์ (มลายูบางกอก) ช่วงที่ 1 คือ ถนนพิพิธภักดี เป็นถนนคู่มีต้นประดู่ขึ้นเรียงรายตลอดสายดูร่มรื่นสวยงาม และช่วงที่ 2 จาก หอนาฬิกาถึงกิโลศูนย์ คือ ถนนสุขยางค์ รวมถึงได้ตัดถนนสิโรรสที่เป็นถนนสายเอกของเทศบาลเมืองยะลา มีเกาะกลางถนนมีทางเท้าขนาดใหญ่ มีต้นเฟื่องฟ้าสวยงาม เป็นที่เชิดหน้าชูตาของเทศบาลเมืองยะลาและได้ตัดถนนสายย่อยอีกหลายสาย ได้แก่ ถนนยะลา ถนนไชยจรัส ถนนรัฐกิจ ถนนปราจิณ ถนนพังงา ถนนรวมมิตร และได้สร้างสนามเด็กเล่น และสนามฟุตบอลครั้งแรก ซึ่งตั้งอยู่หน้าสำนักงานเทศบาลเก่า ปัจจุบันเป็นศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา นอกจากนี้พระยารัฐกิจวิจารณ์ยังเอาใจใส่พัฒนากิจการด้านโรงแรม ตลาดสด และโรงภาพยนตร์ให้มีขึ้นในเขตเทศบาลอีกด้วย

คนดีศรียะลา!!! เปิดประวัติ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองยะลาผู้วางรากฐานผังเมืองยะลา ติดผังเมืองดีระดับโลก!!! (ชมภาพ)

พระรัฐกิจวิจารณ์เป็นผู้มีประชาธิปไตยอย่างแท้จริง เห็นได้จากการดำเนินกิจการของเทศบาล หากจะทำอะไรจะต้องขอความเห็นจากที่ประชุมของสมาชิกเทศบาลก่อนเสมอ ท่านเป็นผู้มีความเสียสละทั้งเวลาและทรัพย์สินส่วนตัวให้กับราชการเป็นอย่างมาก ท่านเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์อันดีกับบรรดาข้นับได้ว่า พระรัฐกิจวิจารณ์เป็นบุคคลที่เสียสละ มีความคิดริเริ่ม มีความมุ่งมั่นศรัทธา ที่จะทำให้จังหวัดยะลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเทศบาลมีความเจริญก้าวหน้าอย่างมาก จวบจนทุกวันนี้ สิ่งที่ท่านได้วางรากฐานไว้ให้ ได้รับการสานต่อให้เทศบาลนครยะลาเป็นเมืองที่มีผังเมืองที่ดี มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยที่สุดเมืองหนึ่งของประเทศไทยาราชการและประชาชน จากที่กล่าวมาข้างต้น

คนดีศรียะลา!!! เปิดประวัติ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองยะลาผู้วางรากฐานผังเมืองยะลา ติดผังเมืองดีระดับโลก!!! (ชมภาพ)

นับได้ว่า พระรัฐกิจวิจารณ์เป็นบุคคลที่เสียสละ มีความคิดริเริ่ม มีความมุ่งมั่นศรัทธา ที่จะทำให้จังหวัดยะลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเทศบาลมีความเจริญก้าวหน้าอย่างมาก จวบจนทุกวันนี้ สิ่งที่ท่านได้วางรากฐานไว้ให้ ได้รับการสานต่อให้เทศบาลนครยะลาเป็นเมืองที่มีผังเมืองที่ดี มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยที่สุดเมืองหนึ่งของประเทศไทย

กระผมในฐานะนายกเทศมนตรีนครยะลา ซึ่งมีหน้าที่บริหารบ้านเมืองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ได้ตระหนักถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของพระรัฐกิจวิจารณ์ที่จะสร้างบ้านสร้างเมืองยะลาให้เป็นเมืองที่มีความเจริญก้าวหน้าเทียบเท่าหัวเมืองชั้นเอก การสืบสานเจตนารมณ์ของผู้บริหารรุ่นก่อนจึงเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญยิ่งที่กระผมระลึกถึงอยู่เสมอ ซึ่งกระผมจะนำมาใช้เป็นหลักในการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนชาวยะลาให้มีความสุข และเพื่อให้เมืองยะลามีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมเมืองใหญ่ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศอย่างสุดความสามารถ

คนดีศรียะลา!!! เปิดประวัติ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองยะลาผู้วางรากฐานผังเมืองยะลา ติดผังเมืองดีระดับโลก!!! (ชมภาพ)

Cr. นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ

ที่มา : เทศบาลนครยะลา Yalacity

 

logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด