รำลึกวันที่ระฆังในวัดพระแก้วส่งเสียงดังเมื่อครั้งในอดีต... ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๓๒ วันสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๙ #(มีคลิปพระราชพิธี)

รู้จริง... รู้แจ้ง... ทุกเรื่องราวพระอริยสงฆ์   http://panyayan.tnews.co.th

รำลึกวันที่ระฆังในวัดพระแก้วส่งเสียงดังเมื่อครั้งในอดีต... ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๓๒ วันสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๙ #(มีคลิปพระราชพิธี)
รำลึกวันที่ระฆังในวัดพระแก้วส่งเสียงดังเมื่อครั้งในอดีต... ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๓๒ วันสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๙ #(มีคลิปพระราชพิธี)

เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๓๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนา สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ เป็น สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก นับเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙  ได้ทรงมาประกอบพระราชพิธีด้วยพระองค์เอง

รำลึกวันที่ระฆังในวัดพระแก้วส่งเสียงดังเมื่อครั้งในอดีต... ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๓๒ วันสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๙ #(มีคลิปพระราชพิธี)
ติดตามข่าวเพิ่มเติมที่ :เปิดบันทึกสมเด็จญาณฯ ปุจฉา-วิสัชนาธรรม ครั้งประวัติศาสตร์ระหว่าง "สองธรรมราชา"...พระเครื่องคุ้มภัยได้จริงไหม
 

สมเด็จพระสังฆราชประสูติเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม๒๔๕๖ ที่ อ.เมืองกาญจนบุรี มีพระนามเดิมว่า เจริญ คชวัตร พระชนกชื่อ นายน้อย คชวัตร พระชนนีชื่อ นางกิมน้อย คชวัตร ปี๒๔๖๙ บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ) จ.กาญจนบุรี เมื่ออายุครบ ๒๐ พรรษาก็อุปสมบทเป็นพระภิกษุวัดเทวสังฆาราม จ.กาญจนบุรี จากนั้นได้ทรงทำทัฬหีกรรม (ญัตติซ้ำ) เป็นธรรมยุต ที่วัดบวรนิเวศวิหารเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๔๗๖ ทรงสอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยคในปี ๒๔๘๔ อีก ๖ ปีต่อมาได้เป็นพระราชาคณะสามัญที่พระโสภนคณาภรณ์ และได้เลื่อนขั้นขึ้นตามลำดับจนได้รับพระราชทานสถาปนาขึ้นดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ลำดับที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๓๒ ท่านได้ทรงงานด้านพุทธศาสนาหลายอย่าง แสดงธรรมเทศนาหลายที่ ทรงเลือกให้เป็นพระอภิบาล(พระพี่เลี้ยง) ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ในระหว่างที่ทรงผนวชเป็นพระภิกษุ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ระหว่างวันที่ ๒๒ ตุลาคม – ๕ พฤศจิกายน ๒๔๙๙ ด้วย 

รำลึกวันที่ระฆังในวัดพระแก้วส่งเสียงดังเมื่อครั้งในอดีต... ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๓๒ วันสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๙ #(มีคลิปพระราชพิธี)
ติดตามข่าวเพิ่มเติมที่ :น่าอัศจรรย์... แม้ระยะทางหรือเวลาก็มิอาจขวางกันการเสด็จไปทำกิจที่สมเด็จญาณฯ ทรงรับนิมนต์ ไว้ได้ !!!
 

รำลึกวันที่ระฆังในวัดพระแก้วส่งเสียงดังเมื่อครั้งในอดีต... ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๓๒ วันสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๙ #(มีคลิปพระราชพิธี)

ในการสถาปนาพระสังฆราชครั้งนั้นมีเหตุการณ์เกร็ดประวัติศาสตร์ที่มีการบันทึกถึงการขอสละสิทธิการเสนอชื่อการเข้ารับตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชของฝ่ายมหานิกาย และเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงการปรองดองของคณะสงฆ์ทั้ง ๒ นิกายดังนี้คือ มีพระเถระอาวุโสโดยพรรษา ที่สละสิทธิในการเสนอชื่อเพื่อขอรับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระราชาคณะที่มีพรรษาสูงสุดในตอนนั้น มีลิขิตถึงอธิบดีกรมการศาสนาว่า ท่านขอสละสิทธิในการเสนอชื่อ เพื่อสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช เป็นสมเด็จพระราชาคณะ ฝ่ายมหานิกาย 2 รูป ที่สมควรได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่มี 2 รูป ซึ่งเป็นสมเด็จพระราชาคณะที่มีอาวุโสสูงสุดโดยพรรษา คือ
๑.    สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินฺธโร ป.ธ.9) วัดสามพระยา ท่านมีอุปนิสัยในการปรองดอง จึงมีลิขิตถึงอธิบดีกรมการศาสนา ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๓๒ ว่า ขอไม่รับการเสนอชื่อเป็นสมเด็จพระสังฆราช.... 
๒.    สมเด็จพระพุฒาจารย์(อาจ อาสโภ ป.ธ.8) วัดมหาธาตุ มีลิขิตลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๓๒ ขอไม่รับการเสนอชื่อเป็นสมเด็จพระสังฆราชเช่นกัน


ติดตามข่าวเพิ่มเติมที่ :#มงคลครั้งหนึ่งในชีวิต เผย..เหรียญที่ระลึกครั้งประวัติศาสตร์!!...“พิธีอัญเชิญพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวร” ประดิษฐานบนบุษกหินอ่อนหลังแรกของโลก!!

ที่มาขอข้อมูล  : http://guru.sanook.com   และ https://pantip.com/topic/34817590
ข่าวโดย :  กิตติ จิตรพรหม ทีนิวส์  / สำนักพิมพ์ กรีนปัญญาญาณ/ ทีมข่าวปัญญาญาณ – ทีนิวส์

logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด