เปิดที่มา พระนาม "ทีปังกร" ชื่อของพระพุทธเจ้า 1 ใน 28 พระองค์ พระนามมงคลที่ในหลวงภูมิพล ทรงพระราชทานให้

เปิดที่มาของชื่อพระพุทธเจ้า 1 ใน 28 พระองค์ พระนามว่า "ทีปังกร"

          ทีปังกร   

            "ทีปังกร" เป็นชื่อของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่ง ในจำนวน ๒๘ พระองค์ (ซึ่งปรากฏในบทสวดมนต์ต่างๆ) อาจจะเรียกว่า พระพุทธเจ้าทีปังกร อยู่ลำดับที่ ๔ 
ถ้าจะนับดูว่าผ่านมากี่ปีแล้ว ก็คงจะนับได้ยากมาก และก็เป็นเรื่องประจวบเหมาะที่พระพุทธศาสนาที่มีพระทีปังกรเป็นศาสดาอยู่นั้น มีสุเมธดาบส
 (กาลต่อมาอีกหลายแสนปีจึงเป็นพระพุทธเจ้าสมณโคดม) ทราบข่าวว่า พระพุทธเจ้าทีปังกรกำลังจะเสด็จจาริกเพื่อประกาศพระพุทธศาสนาใกล้ถึงเมือง 
รัมมกนคร และจะมาประทับอยู่ในสุทัศนมหาวิหาร ขณะนั้นประชาชนชาวรัมมกนครได้ออกไปเฝ้าทูลเชิญเสด็จเข้าสู่พระนคร เพื่อรับบิณฑบาตในวันรุ่งขึ้นแล้วพา
กันตกแต่งทางที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ต้นไม้ขึ้นรกรุงรังแต่ละคนช่วยกันแผ้วถางเกลี่ยพื้นที่ให้เรียบร้อย และจะได้มีการโปรยข้าวตอกดอกไม้ ยกธงชัย ธงผืนผ้า ต้นกล้วย
ในขณะที่ท่านสุเมธดาบสเมื่อทราบข่าวจึงขอแบ่งที่เพื่อตกแต่งทางตอน หนึ่ง โดยท่านไม่ใช้อิทธิฤทธิ์ในการนั้น ลงมือขนดินถมทางด้วยตนเอง 

           

พระพุทธเจ้า              

 ครั้นเมื่อพระพุทธเจ้าทีปังกรเสด็จผ่านมา ท่านสุเมธดาบสก็ทอดตนลงนอนถวายหลังให้เป็นทางเสด็จ ท่านสุเมธดาบสก็ได้แลเห็นพระพุทธเจ้าทีปังกรมีพุทธลักษณะที่งดงาม บังเกิดความเลื่อมใสจับใจจนถึงตั้งจิตปรารถนาขอเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต ในคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่าถ้าแม้ท่านสุเมธดาบสขอบรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุพุทธสาวก ของพระทีปังกรพระพุทธเจ้า ก็จะพึงบรรลุนิพพานได้ในชาตินั้น แต่ท่านสุเมธดาบสปรารถนาที่จะบรรลุสัมโพธิญาณเหมือนพระทีปังกรทศพล ซึ่งจะเป็นการช่วยยกมหาชนขึ้นสู่ธรรมนาวาพาให้ข้ามจากสังสารสาครแล้วจึงจะปรินิพพานในภายหลัง ฝ่ายพระทีปังกรพระพุทธเจ้าเมื่อเสด็จถึงองค์สุเมธดาบส ประทับยืน ณ ที่เบื้องศีรษะ ก็ได้ตรัสพยากรณ์ว่า ท่านดาบสนี้ทำอภินิหารปรารถนาเพื่อเป็นพุทธะ ความปรารถนาของท่านดาบสนี้จักสำเร็จในอนาคตเบื้องหน้าโน้น....

              

สุเมธดาบส

สุเมธดาบสครั้น ได้รับพุทธพยากรณ์ก็ได้ชื่อว่าเป็น "โพธิสัตว์" จำเดิมแต่นั้นมา ที่ยกมานี้เป็นเพียงตอนหนึ่งของสมัยพุทธกาลที่มีพระพุทธเจ้าชื่อ 
"พระทีปังกรพระพุทธเจ้า" เป็นบรมศาสดา 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

-มันเกิดขึ้นจริงแล้ว เผย 16 คำทำนาย กว่า 2500 ปี ของพระพุทธเจ้า

-เกิดขึ้นแล้วในไทย เปิดคำทำนาย 16 ข้อ กว่า 2500 ปี ของพระพุทธเจ้า

ที่มาจาก : http://www.dmc.tv

logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด