อาถรรพ์ เลข 19 ของ เสด็จเตี่ย และ ราชสกุลอาภากร

พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ พระองค์ทรงเป็นองค์บิดาแห่งทหารเรือไทย ทรงเป็นต้นราชสกุล "อาภากร" พระองค์ทรงเป็นที่เคารพนับถือของประชาชานทั่วทั้งแผ่นดิน และทุกคนก็ยังคงสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์เสมอมา กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม สิริพระชนมายุได้ ๔๓ พรรษา

พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ พระองค์ทรงเป็นองค์บิดาแห่งทหารเรือไทย ทรงเป็นต้นราชสกุล "อาภากร" พระองค์ทรงเป็นที่เคารพนับถือของประชาชานทั่วทั้งแผ่นดิน และทุกคนก็ยังคงสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์เสมอมา กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม สิริพระชนมายุได้ ๔๓ พรรษา

 

อาถรรพ์ เลข 19 ของ เสด็จเตี่ย และ ราชสกุลอาภากร

 

หากสังเกตจะเห็นได้ว่า กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์บิดาแห่งทหารเรือไทย ท่านประสูติ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ และสิ้นพระชนม์ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคมจากกรณีของเลข ๑๙ นี้เอง ก็เกี่ยวเนื่องกับราชสกุล "อาภากร" หลายท่าน ตลอดถึงต้นราชสกุลเองอย่าง พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ก็มีความพิศดารในเรื่องของตัวเลขเหล่านี้ เสด็จเตี่ยเองทรงประสูติเมื่่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม และสิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา สิ้นพระชนม์วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ม.จ.สมรบำเทอง ประสูติและสิ้นพระชนม์ในวันดียวกัน ซึ่งก็ตรงกับ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ทั้งสองพระองค์ทรงเป็นพระโอรสในพระองค์

 

อาถรรพ์ เลข 19 ของ เสด็จเตี่ย และ ราชสกุลอาภากร

 

หม่อมกอบแก้ว อาภากร พระชายา พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา พระยาสุรินทราชา บิดาของ หม่อมกอบแก้ว ถึงแก่อสัญกรรมในวันเดียวกัน คือ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม เช่นเดียวกันกับ กรมหลวงชุมพรฯ พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา และ ม.จ.สมรบำเทอง รวมความว่า ทั้ง ๕ บุคคลที่มีความเกี่ยวพันธ์กันในครอบครัวเดียวกัน เสียชีวิตพร้อมกัน

ม.จ.เริงจิตรแจรง สิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ม.จ.หม่อมเจ้ารุจยากร ประสูติเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ทั้ง ๒ พระองค์ล้วนแล้วแต่เป็นพระโอรสและพระธิดาในเสด็จเตี่ย ความอัศจรรย์ของราชสกุลอาภากร และยังมีอีกหลายพระองค์ในชั้น โอรส-ธิดา ที่มีความสัมพันธ์กับเลข ๙ แต่ในที่นี่ขอแสดงแค่ ๑๙ เท่านั้น

 

อาถรรพ์ เลข 19 ของ เสด็จเตี่ย และ ราชสกุลอาภากร

 

เรื่องราวของราชสกุลอาภากร และครอบครัว ไม่ได้จบลงแค่นั้น เป็นเรื่องที่น่าแปลกที่ พระโอรส และพระธิดา ทุกพระองค์ล้วนแต่มีความสัมพันธ์กันกับ "ปีมะ" เช่นกัน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา , ม.จ.จารุพัตรา , ม.จ.ศิริมาบังอร , ม.จ.รุจยากร หรือแม้กระทั่ง พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระองค์ก็ทรงถือประสูติในปีมะโรงเช่นกัน ม.จ.เริงจิตรแจรง , ม.จ.ดำแคงฤทธิ์ , ม.จ.สมรบำเทอง ทรงประสูติในปีมะเส็ง และ ม.จ.หญิงสุคนธ์จรุง , ม.จ.รังษิยากร , ม.จ.ครรชิตพล ทรงประสูติในปีมะเมีย

 

อาถรรพ์ เลข 19 ของ เสด็จเตี่ย และ ราชสกุลอาภากร

 

พระสารีบุตรจึงแสดงธรรมแบบจัดหนัก ก็บุคคลเหล่าใด เลี้ยงชีวิตด้วยมิจฉาชีพ ด้วย วิชาดูพื้นที่ เรียกว่าก้มหน้า , เลี้ยงชีวิต ด้วยวิชาดูดาว เรียกว่าแหงนหน้า , เลี้ยงชีวิต ด้วยประกอบการรับส่งข่าวสาส์น เรียกว่ามองดูทิศใหญ่ , เลี้ยงชีวิตด้วยวิชาทายองค์อวัยวะ เรียกว่ามองดูทิศน้อย , ส่วน เรานั้นมิได้เลี้ยงชีวิตด้วยมิจฉาชีพ อันได้แก่ดิรัจฉานวิชา (มนุษย์ต่างจากเดรัจฉาน ที่มีตัวตั้งตรงขนานพื้น เดรัจฉานวิชา ในความหมายนี้ผมตีความเอาเองว่า การเลี้ยงชีพในแบบโลกๆ ตามกระแสโลก มี โลภะ โทสะ โมหะ เป็นตัวให้ทํา) เราแสวงหาภิกษาโดยชอบธรรม ครั้นแสวงหาได้แล้วจึงฉัน

ชีวิตคนเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับ โชคหรือชะตา แต่ ควรอยู่กับ การแสวงหาโดยธรรมและการดําเนินชีวิตด้วยความมีเหตุผล คือดํารงตนให้เป็นผู้มีศีล-ธรรม ในวันที่มีคนดีคนหนึ่งเสียชีวิตลงก็ยังมีคนไม่ดีเสียชีวิตอยู่ปะปนกัน และเช่นกัน ในวันที่มีคนดีเกิดก็ย่อมมีคนไม่ดีร่วมอยู่ด้วย หลายคนเกิดและตายในวันเดียวกันจนไม่สามารถแยกแยะออกว่าวันดั่งกล่าวดีหรือร้าย หลายคนเกิดและตาย ในสถานที่เดียวกัน ล้วนเป็นเรื่องเหตุ-ผล ของกรรม หาได้เป็นเรื่องของโชคชะตา

ทั้งนี้เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ขอน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณขององค์บิดาแห่งทหารเรือไทย ผู้ทรงเป็นผู้วางรากฐานการบริหารงานของกองทัพเรือ ทรงได้รับการเชิดชูในหมู่ทหารเรือเรียกขานพระองค์ว่า "เสด็จเตี่ย" หรือ "หมอพร" ภายหลังจากการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ ได้มีการจัดสร้างศาลและอนุเสาวรีย์พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ รวมทั้งสิ้น ๒๑๗ แห่งทั่วประเทศไทย เช่น โรงพยาบาลชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หรือที่หาดทรายรี จังหวัดชุมพร

 

อาถรรพ์ เลข 19 ของ เสด็จเตี่ย และ ราชสกุลอาภากร


 
ขอบขอบคุณข้อมูลจาก : https://th.wikipedia.org/wiki/พระเจ้าบรมวงศ์เธอ_พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์_กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ Facebook  Navyblue Abhakara