เปิดขั้นตอน "ยื่นภาษีที่ดินฯ" ปี 66 ลด 15% แต่ลืมจ่ายอาจถูกปรับ 40%

เปิดขั้นตอน "ยื่นภาษีที่ดินฯ" หลังประกาศ พ.ร.ก. ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 66 ปี 66 ลด 15% แต่ลืมจ่ายอาจถูกปรับ 40% !

จากกรณีราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พ.ร.ก. ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 66 ลด 15% พร้อมมีผลบังคับใช้ ถึงแม้ภาครัฐจะมีการลดหย่อนภาษีให้ 15% แต่หากจ่ายภาษีช้า หรือเกินระยะเวลาที่กำหนด จะต้องเสียภาษีค้างชำระ ซึ่งอาจถูกปรับถึง 40% ของภาษีค้างชำระ

 

อัตราเสียค่าปรับกรณีจ่ายภาษีล่าช้า 

- หากไม่ชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนด แต่ชำระภาษีก่อนได้รับหนังสือแจ้งเตือน ให้คิดเบี้ยปรับ 10% ของจำนวนภาษีค้างชำระ

- หากชำระภาษีภายในระยะเวลาที่กำหนดในหนังสือแจ้งเตือน ให้คิดเบี้ยปรับ 20% ของจำนวนภาษีค้างชำระ

- หากมาชำระภาษีภายหลังจากที่กำหนดในหนังสือแจ้งเตือน ให้คิดเบี้ยปรับ 40% ของจำนวนภาษีค้างชำระ

- หากไม่ได้ชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่มอีก 1% ต่อเดือน ของจำนวนภาษีค้างชำระ รวมทั้งคิดเศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน

- กรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นให้ขยายกำหนดเวลาชำระภาษี และได้ชำระภายในกำหนดเวลาที่ขยายให้นั้น ให้คิดเงินเพิ่มลดลงเหลือ 0.5% ต่อเดือน หรือเศษของเดือน

- เบี้ยปรับอาจงดได้ในกรณีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างถูกยึดหรืออายัดตามกฎหมาย โดยจะต้องยื่นคำร้องเป็นหนังสือต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อของดเบี้ยปรับของภาษีที่ค้างชำระ

อย่างไรก็ตามอัตราค่าปรับดังกล่าวถือว่าอาจเบาใจลดได้ เพราะล่าสุดทางกระทรวงมหาดไทยมีการขยายระยะเวลาภาษีที่ดินจากเดิมไปอีก 2 เดือน

 

เปิดขั้นตอน "ยื่นภาษีที่ดินฯ" ปี 66 ลด 15% แต่ลืมจ่ายอาจถูกปรับ 40%

 

ขยายกรอบเวลาการชำระภาษี ประกอบด้วย

- ขยายกำหนดเวลาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกาศ และจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ จากเดิมภายในเดือนพฤศจิกายน 2565 เป็นภายในเดือนมกราคม 2566

- ขยายกำหนดเวลาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี จากเดิมก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นก่อนวันที่ 1 เมษายน 2566

- ขยายกำหนดเวลาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการแจ้งการประเมินภาษี โดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี จากเดิมภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เป็นภายในเดือนเมษายน 2566

- ขยายกำหนดเวลาของผู้เสียภาษี ในการชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษี จากเดิมภายในเดือนเมษายน 2566 เป็นภายในเดือนมิถุนายน 2566

- ขยายกำหนดเวลาของผู้เสียภาษีในการผ่อนชำระภาษีโดยงวดที่ 1 จากเดิมภายในเดือนเมษายน 2566 เป็นภายในเดือนมิถุนายน 2566 งวดที่ 2 จากเดิมภายในเดือนพฤษภาคม 2566 เป็นภายในเดือนกรกฎาคม 2566 งวดที่ 3 จากเดิมภายในเดือนมิถุนายน 2566 เป็นภายในเดือนสิงหาคม 2566

- ขยายกำหนดเวลาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำระ จากเดิมภายในเดือนพฤษภาคม 2566 เป็นภายในเดือนกรกฎาคม 2566

- ขยายกำหนดเวลาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการแจ้งรายการภาษีค้างชำระ ให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา จากเดิมภายในเดือนมิถุนายน 2566 เป็นภายในเดือนสิงหาคม 2566

ทั้งนี้ หากทุกคนที่มีที่ดินปฏิบัติตามข้อแนะนำขั้นต้น เชื่อว่าจะไม่ถูกปรับภาษีที่ดิน และยังจะ ได้ประโยชน์สูงสุดจากการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2566 นี้ด้วย

 

เปิดขั้นตอน "ยื่นภาษีที่ดินฯ" ปี 66 ลด 15% แต่ลืมจ่ายอาจถูกปรับ 40%