แม่สอดประกาศปิดเรียนยาว หลังพบผู้ป่วยโควิด 14 ราย

แม่สอดประกาศปิดเรียนยาว หลังพบผู้ป่วยโควิด 14 ราย

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 11 แห่ง รวมทั้งโรงเรียนแม่สอดในสังกัด สพป.ตาก เขต 2  และโรงเรียนเอกชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด ออกประกาศให้มีการหยุดเรียนอีกในช่วงวันที่   8 – 12 กุมภาพันธ์  หลังมีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิดต่อเนื่องหวั่นเด็กๆได้รับเชื้อประกอบกับพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่  14 คน โดยทางโรงแม่สอดได้ออกหนังสือแจ้งแก่ผู้ปกครองความว่า..

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนแม่สอดทุกระดับชั้นตามคำสั่งผู้ว่าราขการจังหวัตตาก ให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ในชตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด ปิดเรียนกรณีฉุกเฉิน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  เมื่อวันที่ 1 - 5 กุมภาพันธ์ 2564 แล้วนั้นในสถานการณ์ปัจจุบัการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้ปกครองและนักรียนโรงเรียนแม่สอดอยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา นั้น

ทางคณะกรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนแม่สอด ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียนทุกคน จึงมีมติให้โรงเรียนงดเรียนกรณีพิศษ โดยอาศัยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปิดและเปิดสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) ข้อที่ 8 (1) ผู้ที่มีอำนาจสั่งปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษโดยหัวหน้าสถานศึกษาสั่งปิดได้ไม่กิน 7 วัน นั้น ทางโรงเรียน จึงขอแจ้งปิดเรียนกรณีพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 และเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ในช่วงระหว่างปิดเรียน ทางโรงเรียนจะดำเนินการจัดการเรียนการสอน รูปแบบ ON -hand : Learn From Home worksheets with parents โดยครูประจำชั้นจะประสานงานกับผู้ปกครองโดยตรงเป็นรายบุคคล

ทั้งนี้ โรงเรียนแม่สอด จึงใคร่ขอความร่วมมือผู้ปกครองและพักเรียนทุกคน หสีกเลี่ยงการเดินทางไปสถานที่เสี่ยต่งๆ และเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างตามมาตรการ Social Distancing และในการนี้ขอความกรุณาผู้ที่มาติดต่อราการภายในโรงเรียนทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามมาตรการของทางโรงเรียนอย่างเคร่งครัด

แม่สอดประกาศปิดเรียนยาว หลังพบผู้ป่วยโควิด 14 ราย

 

แม่สอดประกาศปิดเรียนยาว หลังพบผู้ป่วยโควิด 14 ราย >>Lazada มอบดีลช้อปสุดพิเศษ รับตรุษจีน สนใจคลิก<<