ผู้ว่าฯปทุมธานี สั่งปิด 2 ตลาดด่วน ชี้เป็นสถานที่พบผู้ป่วยโควิด-19

ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี สั่งปิด 2 ตลาดชั่วคราว ชี้เป็นสถานที่พบผู้ป่วยไวรัสโควิด-19 พร้อมสั่งห้ามเคลื่อนแรงงานต่างด้าวที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ดังกล่าวออกจากที่พัก

เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 64  นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัตปทุมธานี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดปทุมธานี มีคำสั่งจังหวัดปทุมธานี ที่1641/2564 เรื่องปิดสถานที่ ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ผู้ว่าฯปทุมธานี สั่งปิด 2 ตลาดด่วน ชี้เป็นสถานที่พบผู้ป่วยโควิด-19

โดยระบุใจความว่า ตามที่จังหวัดปทุมธานีมีประกาศมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และคำสั่งปิดสถานที่เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ถือปฏิบัติแล้วนั้น โดยที่ปรากฏสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อโควิด19 ขึ้นใหม่ในพื้นที่จ.ปทุมธานี โดยพบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่เป็นแบบกลุ่มก้อนซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 34 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ 2558 ประกอบกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2558 ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563

ข้อกำหนดฉบับที่ 16 ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 และข้อกำหนดฉบับที่ 8 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 ผวจ.ปทุมธานี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี มีมติในที่ประชุมครั้งที่ 11/2562 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 จึงให้ปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคดังนี้


1.ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวสถานที่พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด19) เป็นเวลา 5 วันตั้งแต่วันที่ 12 ก.พ. ถึง 16 ก.พ.2564 ได้แก่

1.1 ตลาดสุชาติรวมถึงอาคารพาณิชย์โดยรอบ ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
1.2 ตลาดพรพัฒน์รวมถึงอาคารพาณิชย์โดยรอบ ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี


2.ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวที่เกี่ยวเนื่องกับพื้นที่ตามข้อ 1 ออกจากที่พักและให้กักตัวเป็นเวลา 14 วันตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ในการนี้ขอให้ ศปกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ร่วมกันดำเนินการทำความสะอาดฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในสถานที่เสี่ยงดังกล่าวและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามแนวของคำสั่งจังหวัดปทุมธานี และมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคตามที่ทางราชการกำหนด เมื่อครบกำหนด 3 วันหากได้ดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์การสอบสวนโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดแล้ว และมีความพร้อมในการเปิดดำเนินการสามารถยื่นแผนการจัดการและมาตรการควบคุมโรคต่อ ศปก. อำเภอเพื่อขอเปิดดำเนินการต่อไปได้

ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมีความผิดตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งปรับทั้งจำทั้งปรับและอาจมีความผิดตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง


ในบรรดาประกาศและคำสั่งที่ได้ออกไว้ก่อนหน้านี้ให้มีผลบังคับใช้ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งฉบับนี้ อนึ่งเนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นนานช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะจึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิ์โต้แย้งตามมาตรา 30 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539


ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สั่ง ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ลงชื่อนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานีผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดปทุมธานี

ผู้ว่าฯปทุมธานี สั่งปิด 2 ตลาดด่วน ชี้เป็นสถานที่พบผู้ป่วยโควิด-19

ผู้ว่าฯปทุมธานี สั่งปิด 2 ตลาดด่วน ชี้เป็นสถานที่พบผู้ป่วยโควิด-19

 

 

ผู้ว่าฯปทุมธานี สั่งปิด 2 ตลาดด่วน ชี้เป็นสถานที่พบผู้ป่วยโควิด-19

>>Lazada มอบดีลช้อปสุดพิเศษ รับตรุษจีน สนใจคลิก<<

logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด