svasdssvasds
คลังห่วงสุขภาพคนไทย ป่วยไตวาย,เบาหวาน.ความดัน กางมาตรการเก็บ"ภาษีเค็ม"

ขับเคลื่อนมาตรการลดบริโภคเกลือโซเดียม คลังจ่อรีดภาษีเค็ม เหตุคนไทยป่วยเรื้อรัง ไตวาย เบาหวาน ความดัน ส่งผลให้ภาครัฐสูญเสียค่าใช้จ่าย

   26 พ.ย.64 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อการขับเคลื่อนมาตรการลดการบริโภคเกลือโซเดียมในประชากรไทย ณ ห้อง 910ABC อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

 

คลังห่วงสุขภาพคนไทย ป่วยไตวาย,เบาหวาน.ความดัน กางมาตรการเก็บ"ภาษีเค็ม"

โดยมีเป้าหมายให้การบริโภคโซเดียมของคนไทยในแต่ละวันให้น้อยกว่า 20% ต่อคนต่อวัน หรือเหลือ 2,800 มิลลิกรัมต่อคนต่อวัน จากอัตราการบริโภคของคนไทยในปัจจุบันที่ 3,600 มิลลิกรัม ต่อคนต่อวัน  ซึ่งมาตรการภาษีสรรพสามิตเป็นอีกเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนให้ประชาชน และผู้ประกอบอุตสาหกรรมลดการบริโภคและลดการผลิตสินค้าที่มีปริมาณโซเดียมสูง ร่วมกับการใช้มาตรการอื่นที่ไม่ใช่ภาษี 

คลังห่วงสุขภาพคนไทย ป่วยไตวาย,เบาหวาน.ความดัน กางมาตรการเก็บ"ภาษีเค็ม"

อย่างไรก็ตาม การจัดเก็บภาษีความเค็มนั้น ต้องไปดูว่าจะเริ่มดำเนินการอย่างไร โดยอาจจะต้องใช้เวลา เพราะต้องมีการหารืออย่างรอบคอบกับผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อาหาร

affaliate-2

คลังห่วงสุขภาพคนไทย ป่วยไตวาย,เบาหวาน.ความดัน กางมาตรการเก็บ"ภาษีเค็ม"
 ทั้งนี้ ปัจจุบันคนไทยเป็นเบาหวาน ความดัน ไตวายเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมาจากการบริโภคหวาน มัน เค็ม ที่ผ่านมาคลังได้มีการจัดเก็บภาษีความหวานไปแล้ว และได้ผลดี ต่อไปจึงเป็นภาษีจากความเค็ม ซึ่งเป็นเรื่องจำเป็น

คลังห่วงสุขภาพคนไทย ป่วยไตวาย,เบาหวาน.ความดัน กางมาตรการเก็บ"ภาษีเค็ม"

เนื่องจากโรคเรื้อรังส่งผลให้ภาครัฐสูญเสียค่าใช้จ่าย และโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจ ส่วนจะเริ่มจัดเก็บภาษีจากความเค็มได้เมื่อไหร่ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยจะใช้ระบบเดียวกับภาษีความหวานที่ต้องมีการวัดปริมาณที่ชัดเจน

affaliate-3