"เอกสารยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" 2566 ต้องเตรียมอะไรบ้าง

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ปี 2566 "เอกสารยืนยันตัวตน" ต้องเตรียมอะไรไว้บ้าง กรณีเดินทางมาด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจ มีคำตอบ

"เอกสารยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ปี 66 ต้องเตรียมอะไรบ้าง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 หรือ บัตรคนจน  ที่ล่าสุดเมื่อ  8 มีนาคม 2566 เวลา มีผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติที่ยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 3,583,633 ราย

สำหรับผู้ที่ ยืนยันตัวตนสำเร็จต้องยื่นเอกสารอะไรบ้าง

เอกสารที่ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ผู้ที่ผ่านการลงทะเบียนต้องเตรียมเอกสารดังนี้

 • เอกสารสำหรับการยืนยันตัวตน โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
 • ผู้ลงทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติต้องเดิน นทางไปยืนยันตัวตนผ่านหน่วยงานที่กำหนด ดังนี้
 • ธ.กรุงไทย (ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป)
 • ธ.ออมสิน / ธ.ก.ส. (วันที่ 1 มีนาคม - 27 สิงหาคม 2566)

 

เอกสารยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ต้องเตรียมอะไรบ้าง

กรณีเดินทางมาด้วยตนเอง

 • บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)
 • ใบสำคัญการหย่า หรือ ใบมรณะบัตร หรือ หนังสือรับรองการตาย หรือทะเบียนบ้านที่มี การจำหน่ายการตาย (เฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์แบบมีเงื่อนไข)

กรณีมอบอำนาจ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมายืนยันตัวตนได้เอง

 • บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)
 • หนังสือมอบอำนาจ (ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์โครงการ)
 • ใบสำคัญการหย่า หรือ ใบมรณะบัตร หรือ
 • หนังสือรับรองการตาย หรือทะเบียนบ้านที่มี
 • การจำหน่ายการตาย (เฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์แบบมีเงื่อนไข
 • บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ได้รับมอบอำนาจ)
 • สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี) หรือ ใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี) ให้นำมาแสดงต่เจ้าหน้าที่หน่วยงานยืนยันตัวตน
 • ผู้ได้รับสิทธิจะต้องลงทะเบียนพร้อมเพย์เพื่อรับสิทธิสวัสดิการ