"ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" แบบฟอร์มโหลดได้ที่ไหน ขั้นตอนทำอย่างไร

"แบบฟอร์ม ยื่นอุทธรณ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เปิดวิธีการโหลดแบบฟอร์ม ต้องทำอย่างไร หลายคนยังไม่รู้ เช็คได้เลย

"แบบฟอร์ม ยื่นอุทธรณ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หนังสือมอบอำนาจสำหรับกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถเดินทางตรวจสอบสิทธิ ซึ่งตอนนี้โครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรอบใหม่ ยังเปิดให้ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสิทธิผ่านทางออนไลน์ และ ออฟไลน์ 

สำหรับ แบบฟอร์ม ยื่นอุทธรณ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หนังสือมอบอำนาจ สำหรับกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนด้วยตนเอง

 • สามารถเข้าไปโหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://welfare.mof.go.th/
 • หลังจากนั้นไปที่ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ
 • ไปที่หนังสือมอบอำนาจ ตรวจสอบสิทธิ อุทธรณ์ (คลิก ดาวน์โหลดเอกสาร)

แบบฟอร์ม ยื่นอุทธรณ์ หนังสือมอบอำนาจ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรอกรายละเอียดดังนี้

 • กรอก วันที่ เดือน พ.ศ.
 • กรอก ชื่อ นำหน้า นามสกุล
 • อายุ
 • ที่อยู่
 • สัญชาติ
 • บ้านเลขที่
 • หมู่
 • แขวง/ตำบล
 • เขต/อำเภอ
 • จังหวัด
 • รหัสไปรษณีย์
 • หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้

 ได้มอบอำนาจให้

 • กรอก ชื่อนำหน้า นามสกุล
 • อายุ
 • ที่อยู่
 • สัญชาติ
 • บ้านเลขที่
 • หมู่
 • แขวง/ตำบล
 • เขต/อำเภอ
 • จังหวัด
 • รหัสไปรษณีย์
 • หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้

 

เป็นผู้มีอำนาจจัดการในการ ตรวจสอบสิทธิ และ/หรือ อุทธรณ์สิทธิ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ และ ข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอำนาจได้ทำไปตามที่มอบอำนาจนี้เสมือนหนึ่งข้าพเจ้าได้ทำการด้วยตนเอง เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

 • ลงชื่อ ผู้มอบอำนาจ
 • ลงชื่อ ตัวบรรจง
 • ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจ
 • ลงชื่อ ตัวบรรจง
 • ลงชื่อ  พยาน
 • ลงชื่อตัวบรรจง
 • ลงชื่อ  พยาน
 • ลงชื่อ ตัวบรรจง แบบฟอร์ม ยื่นอุทธรณ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทำอย่างไร โหลดจากไหน เช็คเลย